Browsing Archive กุมภาพันธ์, 2017
การแจ้งขอทำการผลิตหรือว่าจ้างทำการผลิตซีดีของเจ้าของลิขสิทธิ์

การแจ้งขอทำการผลิตหรือว่าจ้างทำการผลิตซีดีของเจ้าของลิขสิทธิ์

อ่านการแจ้งขอทำการผลิตหรือว่าจ้างทำการผลิตซีดีของเจ้าของลิขสิทธิ์ คลิกที่นี่  

อ่านเพิ่มเติม
0
การแจ้งขอทำการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดีของโรงงานผลิตซีดี

การแจ้งขอทำการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดีของโรงงานผลิตซีดี

การแจ้งขอทำการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดีของโรงงานผลิตซีดีได้ที่นี่ คลิกที่นี่  

อ่านเพิ่มเติม
0
โครงการฝึกอบรมตัวแทนสิทธิบัตร (Patent Agent) รุ่นที่ 13

โครงการฝึกอบรมตัวแทนสิทธิบัตร (Patent Agent) รุ่นที่ 13

กดโหลดใบสมัครโครงการฝึกอบรมตัวแทนสิทธิบัตร (Patent Agent) รุ่นที่ 131. หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มพัฒนาความรู้ ส านักบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา2. หลักการและเหตุผล ...

อ่านเพิ่มเติม
0
การเรียกร้องให้สหรัฐอเมริกาถอดไทยจากบัญชีประเทศที่ต้องจับตามองพิเศษ หรือ PWL

การเรียกร้องให้สหรัฐอเมริกาถอดไทยจากบัญชีประเทศที่ต้องจับตามองพิเศษ หรือ PWL

การเรียกร้องให้สหรัฐอเมริกาถอดไทยจากบัญชีประเทศที่ต้องจับตามองพิเศษ หรือ PWLเมื่อวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2554 ได้เดินทาง ไปพบหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของ สหรัฐฯ อาทิ สำ ...

อ่านเพิ่มเติม
0
งานสัมมนาพิธีสารมาดริดก้าวสำคัญของเครื่องหมายการค้าไทย ระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2554

งานสัมมนาพิธีสารมาดริดก้าวสำคัญของเครื่องหมายการค้าไทย ระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2554

งานสัมมนาพิธีสารมาดริดก้าวสำคัญของเครื่องหมายการค้าไทย ระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2554ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี ร่วมกับองค์การทรัพย์สิน ทางปัญญาโลก (World Intellectual ...

อ่านเพิ่มเติม
0
ผลการดำเนินงานของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2554

ผลการดำเนินงานของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2554

ผลการดำเนินงานของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ปี 25541.พัฒนาระบบคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในประเทศและต่างประเทศ และกำหนดมาตรการ ป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา1.1 ...

อ่านเพิ่มเติม
0
หน้าที่ความรับผิดชอบของกรมทรัพย์สินทางปัญญา

หน้าที่ความรับผิดชอบของกรมทรัพย์สินทางปัญญา

หน้าที่ความรับผิดชอบของกรมทรัพย์สินทางปัญญากรมทรัพย์สินทางปัญญามีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริม ให้เกิดการสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา ในเชิงพาณิชย์ ...

อ่านเพิ่มเติม
0
สรุปเหตุการณ์สำคัญในรอบ 20 ปี ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา (2535-2555)

สรุปเหตุการณ์สำคัญในรอบ 20 ปี ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา (2535-2555)

สรุปเหตุการณ์สำคัญในรอบ 20 ปี ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา (2535-2555)2535/1992• วันสถาปนากรมทรัพย์สินทาง ปัญญา เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2535 • พระราชการบัญญัติ เครื่องหมายการค้า พ.ศ. ...

อ่านเพิ่มเติม
0
ประวัติกรมทรัพย์สินทางปัญญา

ประวัติกรมทรัพย์สินทางปัญญา

ประวัติกรมทรัพย์สินทางปัญญาประเทศไทยเป็นประเทศสังคมเกษตรกรรม ประชาชนมีอาชีพเกษตรกรรมมายาวนาน เครื่องหมายการค้ายังมีบทบาทและ ความสำ คัญไม่มากนัก ...

อ่านเพิ่มเติม
0
ลิขสิทธิ์ในพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ลิขสิทธิ์ในพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ด้านลิขสิทธิ์ ทรงมีผลงานที่ได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์มากมาย อาทิ เพลงพระราชนิพนธ์ หนังสือต่างๆ ภาพถ่ายและภาพ วาดฝีพระหัตถ์ เป็นต้น และที่ทรงจดแจ้งไว้ต่อกรมทรัพย์สิน ทางปัญญามีจำ ...

อ่านเพิ่มเติม
0
Translate »