Browsing Archive มิถุนายน, 2018
การออกหนังสือสำคัญกองสิทธิบัตรออกแบบ

การออกหนังสือสำคัญกองสิทธิบัตรออกแบบ

การออกหนังสือสำคัญกองสิทธิบัตรออกแบบให้ผู้ยื่นคำขอยื่นชําระค่าธรรมเนียมรับจดทะเบียนสิทธิบัตรคำขอรับสิทธิบัตรต่อเจ้าหน้าที่ ณ ชั้น 3 ...

อ่านเพิ่มเติม
0
การพิจารณาความใหม่ของสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

การพิจารณาความใหม่ของสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

การพิจารณาความใหม่ของสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์1. โดยพิจารณาจากคำขอที่ประกาศโฆษณาครบ 90 วันและไม่มีการคัดค้าน2. ...

อ่านเพิ่มเติม
0
การยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมการจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

การยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมการจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

การยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมการจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ผู้ยื่นคำขอยื่นคําขอแก้ไขเพิ่มเติมพร้อมกับชำระค่าธรรมเนียมคำขอแก้ไขเพิ่มเติมต่อเจ้าหน้าที่ ณ ชั้น 3 ...

อ่านเพิ่มเติม
0
การตรวจสอบเบื่องต้นการจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

การตรวจสอบเบื่องต้นการจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

การตรวจสอบเบื่องต้นการจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ผู้ตรวจสอบจะเป็นผู้ตรวจสอบพิจารณาสั่งแก้ไขเพิ่มเติมเห็นว่าไม่ถูกต้องด้วยลักษณะดังต่อไปนี้1. ...

อ่านเพิ่มเติม
0
Translate »