Browsing Archive สิงหาคม, 2018
การยื่นคําขอสิทธิบัตรการประดิษฐ์

การยื่นคําขอสิทธิบัตรการประดิษฐ์

การยื่นคําขอสิทธิบัตรการประดิษฐ์1. ในการขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ให้ผู้ขอยื่นคําขอตามแบบพิมพ์ที่อธิบดีกําหนด1.1 ...

อ่านเพิ่มเติม
0
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาสิทธิบัตรการประดิษฐ์

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาสิทธิบัตรการประดิษฐ์

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาสิทธิบัตรการประดิษฐ์1. การประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรได้ต้องประกอบด้วยลักษณะดังต่อไปนี้1.1 เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม์1.2 ...

อ่านเพิ่มเติม
0
วิธีการโอนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

วิธีการโอนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

วิธีการโอนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์1. สัญญาโอนสิทธิบัตรคือสัญญาที่ผู้โอนสิทธิได้ให้สิทธิแก่ผู้รับโอนสิทธิได้แก่สิทธิในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับจดทะเบียน ...

อ่านเพิ่มเติม
0
การแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

การแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

การแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์1. เมื่อผู้ขอรับสิทธิบัตรต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ขอรับสิทธิบัตรหลังรับจดทะเบียน (กรณีแก้ไขเอง) ...

อ่านเพิ่มเติม
0
Translate »