Browsing Archive กรกฎาคม, 2019
สิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์

สิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์

สิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ และสิทธิของผู้สร้างสรรค์ ตามหลักกฏ หมายลิขสิทธิ์ผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์อาจจะไม่ใช่ผู้สร้างสรรค์เสมอไป เช่นอาจจะเป็นผู้ ...

อ่านเพิ่มเติม
0
ให้ผู้สร้างสรรค์เป็นผู้มีลิขสิทธิ์ในงานที่ตนได้สร้างสรรค์ขึ้นภายใต้ เงื่อนไขดังต่อไปนี้

ให้ผู้สร้างสรรค์เป็นผู้มีลิขสิทธิ์ในงานที่ตนได้สร้างสรรค์ขึ้นภายใต้ เงื่อนไขดังต่อไปนี้

ให้ผู้สร้างสรรค์เป็นผู้มีลิขสิทธิ์ในงานที่ตนได้สร้างสรรค์ขึ้นภายใต้ เงื่อนไขดังต่อไปนี้ (1) ในกรณีที่ยังมิได้โฆษณางาน ผู้สร้างสรรค์ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย หรือ อยู่ในราชอาณาจักร ...

อ่านเพิ่มเติม
0
การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์

การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์

การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์หรือการเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ตามกฎหมายลิขสิทธิ์มีอยู่สองกรณีคือการได้มาโดยผลของกฎหมาย และการได้มา โดยทางนิติกรรม ...

อ่านเพิ่มเติม
0
การจัดการข้อมูลคําจํากัดความของสิทธิบัตรในกลุ่มเทคโนโลยีบล็อกเชน

การจัดการข้อมูลคําจํากัดความของสิทธิบัตรในกลุ่มเทคโนโลยีบล็อกเชน

การจัดการข้อมูลคําจํากัดความของสิทธิบัตรในกลุ่มเทคโนโลยีบล็อกเชนการวิเคราะห์นี้ทําการคัดเลือกสิทธิบัตรที่อยู่ในเทคโนโลยีการเก็บข้อมูลบนระบบบล็อก เชน โดยอาศัยคําสําคัญ ...

อ่านเพิ่มเติม
0
ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิเคราะห์บล๊อกเชนไปใช้ประโยชน์

ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิเคราะห์บล๊อกเชนไปใช้ประโยชน์

ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิเคราะห์บล๊อกเชนไปใช้ประโยชน์ รายงานการวิเคราะห์ฉบับนี้แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มโดยรวมของสิทธิบัตรด้านการเก็บ ...

อ่านเพิ่มเติม
0
วิเคราะห์สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีบล็อกเชน

วิเคราะห์สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีบล็อกเชน

วิเคราะห์สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีบล็อกเชนจากการวิเคราะห์สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีบล็อกเชน จะเห็นได้ว่าสิทธิบัตรใน กลุ่มการพัฒนาระบบบล็อกเชนไม่ว่าจะเป็น ...

อ่านเพิ่มเติม
0
เทคโนโลยีบล็อกเชนนั้นถูกพัฒนาและใช้ในหลายรูปแบบ

เทคโนโลยีบล็อกเชนนั้นถูกพัฒนาและใช้ในหลายรูปแบบ

เทคโนโลยีบล็อกเชนนั้นถูกพัฒนาและใช้ในหลายรูปแบบเทคโนโลยีบล็อกเชนนั้นถูกพัฒนาและใช้ในหลายรูปแบบ ดังเช่น บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จํากัด ร่วมกับ ...

อ่านเพิ่มเติม
0
บล็อกเชนที่จะเข้ามาช่วยเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมดังกล่าว ดังต่อไปนี้

บล็อกเชนที่จะเข้ามาช่วยเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมดังกล่าว ดังต่อไปนี้

บล็อกเชนที่จะเข้ามาช่วยเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมดังกล่าว ดังต่อไปนี้ 1.อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ ปัจจุบันในอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ ยังคงมีข้อจํากัดหลายประการ ...

อ่านเพิ่มเติม
0
บล็อกเชนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

บล็อกเชนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

บล็อกเชนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตบล็อกเชนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ปัจจุบันประเทศไทยมีมาตรการสนับสนุนการลงทุนเพื่อขับเคลื่อนการขยายตัวทาง เศรษฐกิจมากมาย ...

อ่านเพิ่มเติม
0
บล็อกเชนสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ส่วนหลัก ได้แก่

บล็อกเชนสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ส่วนหลัก ได้แก่

บล็อกเชนสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ส่วนหลัก ได้แก่ 1.ระบบการจดทะเบียน การจดทะเบียนในปัจจุบันส่วนใหญ่ยังคงใช้ระบบเอกสารในการแสดงความเป็นเจ้าของใน ทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น โฉนดที่ดิน ...

อ่านเพิ่มเติม
0
Translate »