การแจ้งปฏิเสธไม่จดทะเบียนคำขอเครื่องหมายการค้า

 

การแจ้งปฏิเสธไม่จดทะเบียนคำขอเครื่องหมายการค้า

1. ถ้าผู้ยื่นคำขอไม่อุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียน   คำขอนั้นจะถูกจำหน่ายออกจากสารบบ
2. ถ้าผู้ยื่นคำขอประสงค์จะอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียนให้ดำเนินการยื่นคำอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่รับหนังสือแจ้งคำสั่ง โดยชำระค่าธรรมเนียมคำขอฉบับละ 1,000 บาท หรือ 2,000 บาท (แบบ ก.03) แล้วแต่กรณีที่ขออุทธรณ์ (ดูอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าฯ)
3. เมื่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีคำวินิจฉัยแล้ว  จะแจ้งคำวินิจฉัยให้นายทะเบียนทราบ  ดังนี้
– ถ้าวินิจฉัยเห็นควรให้จดทะเบียน นายทะเบียนจะดำเนินการประกาศโฆษณาต่อไป
– ถ้าวินิจฉัยไม่รับจดทะเบียน  นายทะเบียนจะจำหน่ายคำขอจดทะเบียนออกจากสารบบและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าถือเป็นที่สุด

 

Translate »