การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายหลังการจดทะเบียน

 

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายหลังการจดทะเบียน

เครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วนั้น เจ้าของเครื่องหมาย

การค้ามีสิทธิที่จะดำเนินการขอจดทะเบียนเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียน หรือขอจดทะเบียนโอนสิทธิใน

เครื่องหมายการค้า การต่ออายุทะเบียนเครื่องหมายการค้า และขอจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้

เครื่องหมายการค้านั้นได้

CR กรมทรัพย์สินทางปัญญา

 

Translate »