อายุการให้ความคุ้มครองอนุสิทธิบัตร

5. อายุการให้ความคุ้มครอง

อนุสิทธิบัตรมีอายุ 6 ปี นับตั้งแต่วันยื่นคำขอรับอนุสิทธิบัตร และต้องชำระค่าธรรมเนียมรายปี ตั้งแต่เริ่มต้นปีที่ 5 และปีที่ 6 ทั้งนี้สามารถต่ออายุได้สองครั้ง ครั้งละ 2 ปี (รวม 10 ปี)

CR กรมทรัพย์สินทางปัญญา

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

Translate »