ธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น ๆ นอกจากที่เข้าทำบันทึกข้อตกลงจะเข้าร่วมโครงการเครื่องหมายการค้านี้ได้หรือไม่

 

ธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น ๆ นอกจากที่เข้าทำบันทึกข้อตกลงจะเข้าร่วมโครงการเครื่องหมายการค้านี้ได้หรือไม่

เป็นที่น่ายินดีที่โครงการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุนนี้ สถาบันการเงินหรือธนาคารรายอื่น ๆ มีความสนใจที่จะขอ

เข้าร่วมโครงการ โดยนำเครื่องหมายการค้าที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าใช้เป็นหลักประกัน มาขอให้นายทะเบียน

เครื่องหมายการค้าบันทึกหลักประกัน ซึ่งโดยส่วนตัวของผู้เขียนเองก็มีความยินดีที่จะบันทึกให้แต่ตามระเบียบกรม

ทรัพย์สินทางปัญญาว่าด้วยขั้นตอนและวิธีปฏิบัติตามโครงการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุน ซึ่งประกาศ ณ วันที่

31 ธันวาคม พ.ศ.2536 ได้ให้คำนิยามของคำว่า สถาบันการเงิน ว่าหมายถึง ธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื่นที่

เข้าร่วมในโครงการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุน ดังนั้น สถาบันการเงินหรือธนาคารอื่นที่มิได้เข้าร่วมใน

โครงการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุนโดยมิได้มีข้อตกลงระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญาและสถาบันการเงินใน

เรื่องความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุนไว้เหมือนเช่นสถาบันการเงินหรือธนาคาร

ที่เข้าร่วมในโครงการ

ดังนั้น แม้ว่าผู้เขียนจะยอมบันทึกหลักประกันให้ แต่ก็มิได้หมายความว่า หากมีการโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ใช้

เป็นหลักประกันโดยสถาบันการเงินดังกล่าวมิได้ให้ความยินยอม นายทะเบียนก็จะต้องรับโอนจดทะเบียนโอนไปให้

โดยไม่มีหน้าที่ต้องแจ้งต่อสถาบันการเงินหรือธนาคารตามข้อตกลง เพราะไม่มีข้อตกลงในความร่วมมือระหว่างกัน

จึงเป็นอันว่าในปัจจุบันนี้ แม้ว่าสถาบันการเงินหรือธนาคารอื่น ๆ ที่มิได้เข้าร่วมในโครงการแปลงทรัพย์สินทางปัญญา

เป็นทุนกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา ประสงค์จะให้เจ้าหน้าที่หรือนายทะเบียนบันทึกทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุนไว้ให้

ปรากฏเป็นหลักฐานก็ตาม นายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ไม่อาจดำเนินการให้ได้ เว้นแต่จะได้มีการทำความตกลงกันเพิ่ม

เติมในโอกาสต่อไป

 

Translate »