พื้นฐานในการสร้างแบรนด์เครื่องหมายการค้า

 

พื้นฐานในการสร้างแบรนด์เครื่องหมายการค้า

การออกแบบองค์ประกอบทางกายภาพของตราสินค้า Brand Element

  • Brand Name
  • Slogan
  • Character+Font
  • Logo+Colour
  • Symbol
  • Packaging+Design

สิ่งที่น่าสนใจก็คือ เมื่อผู้บริโภคพบเห็นผลิตภัณฑ์ จะอาศัยการรับรู้ ในการจัดหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ดังนั้น นักการตลาด

จึงต้องอาศัยการออกแบบสิ่งเร้าโดยรอบตัวผลิตภัณฑ์ เพื่อนำทางผู้บริโภค ให้เกิดความรับรู้ต่อผลิตภัณฑ์ในหมวดหมู่

ที่ต้องการ ในขั้นตอนของการออกแบบแบรนด์ จึงต้องคำนึงถึงสิ่งเร้ารอบตัวผลิตภัณฑ์ทั้งหมดตั้งแต่ชื่อของแบรนด์

หมวดหมู่ของผลิตภัณฑ์ เอกลักษณ์ขององค์กร คำอธิบายประกอบ รูปภาพ สัญลักษณ์ ตัวอักษร โทนสี ไปจนถึงรูป

แบบการใช้งานผลิตภัณฑ์

โลโก้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดจะปรากฏอยู่ในทุกๆที่ ที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์ ทั้ง บรรจุภัณฑ์ นามบัตร เอกสาร สิ่งพิมพ์ และ

เว็บไซต์ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญทางกลยุทธ์ของธุรกิจ จึงควรให้ความสำคัญและทุ่มเทเวลาให้กับการออกแบบอย่างเพียง

พอ โลโก้ที่ดีจะทำหน้าที่เป็นสัญลักษณ์ที่ผู้คนจะได้สัมผัส โลโก้อาจประกอบด้วย ชื่อ (name) สัญลักษณ์ (symbol)

และคำจำกัดความ (defining phrase) หรือคำขวัญ (tag line) ที่จะแสดงถึงลักษณะของสินค้าหรือบริการ

รวมถึงคุณประโยชน์ต่างๆ โลโก้จึงเป็นส่วนประกอบสำคัญของแบรนด์ ที่ลูกค้าจะพบเห็นมันเสมอในทุกสิ่งที่คุณสร้าง

ขึ้น โดยเฉพาะที่ตัวผลิตภัณฑ์ หากแบรนด์ของคุณเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้า ลูกค้าก็จะเลือกซื้อ สินค้าที่มีโลโก้ของคุณ

ปรากฏอยู่ คุณสมบัติของโลโก้ที่ดี

CR ดร.จินต์จุฑา อิสริยภัทร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

Translate »