Category: บล๊อกเชนกับวงการทรัพย์สินทางปัญญา

บล๊อกเชนกับวงการทรัพย์สินทางปัญญา

การจัดการข้อมูลคําจํากัดความของสิทธิบัตรในกลุ่มเทคโนโลยีบล็อกเชน

การจัดการข้อมูลคําจํากัดความของสิทธิบัตรในกลุ่มเทคโนโลยีบล็อกเชน

การจัดการข้อมูลคําจํากัดความของสิทธิบัตรในกลุ่มเทคโนโลยีบล็อกเชนการวิเคราะห์นี้ทําการคัดเลือกสิทธิบัตรที่อยู่ในเทคโนโลยีการเก็บข้อมูลบนระบบบล็อก เชน โดยอาศัยคําสําคัญ ...

อ่านเพิ่มเติม
1
ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิเคราะห์บล๊อกเชนไปใช้ประโยชน์

ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิเคราะห์บล๊อกเชนไปใช้ประโยชน์

ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิเคราะห์บล๊อกเชนไปใช้ประโยชน์ รายงานการวิเคราะห์ฉบับนี้แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มโดยรวมของสิทธิบัตรด้านการเก็บ ...

อ่านเพิ่มเติม
1
วิเคราะห์สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีบล็อกเชน

วิเคราะห์สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีบล็อกเชน

วิเคราะห์สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีบล็อกเชนจากการวิเคราะห์สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีบล็อกเชน จะเห็นได้ว่าสิทธิบัตรใน กลุ่มการพัฒนาระบบบล็อกเชนไม่ว่าจะเป็น ...

อ่านเพิ่มเติม
1
เทคโนโลยีบล็อกเชนนั้นถูกพัฒนาและใช้ในหลายรูปแบบ

เทคโนโลยีบล็อกเชนนั้นถูกพัฒนาและใช้ในหลายรูปแบบ

เทคโนโลยีบล็อกเชนนั้นถูกพัฒนาและใช้ในหลายรูปแบบเทคโนโลยีบล็อกเชนนั้นถูกพัฒนาและใช้ในหลายรูปแบบ ดังเช่น บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จํากัด ร่วมกับ ...

อ่านเพิ่มเติม
1
เทคโนโลยีบล็อกเชนเริ่มมีการนํามาใช้ในหลากหลายกลุ่มธุรกิจ

เทคโนโลยีบล็อกเชนเริ่มมีการนํามาใช้ในหลากหลายกลุ่มธุรกิจ

เทคโนโลยีบล็อกเชนเริ่มมีการนํามาใช้ในหลากหลายกลุ่มธุรกิจ ดังเช่น การรวมตัวกัน ของธนาคาร 14 แห่ง ซึ่งร่วมมือกับรัฐวิสาหกิจและองค์กรธุรกิจโดยนําเทคโนโลยีมาใช้ในการ ...

อ่านเพิ่มเติม
1
การศึกษาลักษณะการยื่นจดสิทธิบัตรบล๊อกเชน

การศึกษาลักษณะการยื่นจดสิทธิบัตรบล๊อกเชน

การศึกษาลักษณะการยื่นจดสิทธิบัตรบล๊อกเชนการศึกษาลักษณะการยื่นจดเพื่อขอรับความคุ้มครองในการประดิษฐ์ของ แต่ละผู้ยื่นในเชิงการยื่นจดในแต่ละประเทศ ...

อ่านเพิ่มเติม
0
บริษัทยักษ์ใหญ่10อันดับแรกมีการยื่นจดสิทธิบัตรบล๊อกเชนเยอะมาก

บริษัทยักษ์ใหญ่10อันดับแรกมีการยื่นจดสิทธิบัตรบล๊อกเชนเยอะมาก

บริษัทยักษ์ใหญ่10อันดับแรกมีการยื่นจดสิทธิบัตรบล๊อกเชนเยอะมากบริษัทยักษ์ใหญ่ 10 อันดับแรกที่มีการยื่นจดสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับการเก็บข้อมูลบนระบบ บล็อกเชนนั้น ...

อ่านเพิ่มเติม
0
โปรไฟล์นวัตกรรมของแต่ละกลุ่มเทคโนโลยี

โปรไฟล์นวัตกรรมของแต่ละกลุ่มเทคโนโลยี

โปรไฟล์นวัตกรรมของแต่ละกลุ่มเทคโนโลยีการศึกษาโปรไฟล์นวัตกรรมของเทคโนโลยีบล็อกเชน ได้มีการศึกษาภาพรวมเทคโนโลยีที่ มีการยื่นจดสิทธิบัตร และจําแนกออกเป็นกลุ่มเทคโนโลยีดังนี้ ...

อ่านเพิ่มเติม
0
ธุรกิจระดับต้นน้ำของเทคโนโลยีบล็อกเชน

ธุรกิจระดับต้นน้ำของเทคโนโลยีบล็อกเชน

ธุรกิจระดับต้นน้ำของเทคโนโลยีบล็อกเชนธุรกิจระดับต้นน้ำของเทคโนโลยีบล็อกเชนนั้น เริ่มจากการพัฒนาซอฟท์แวร์ สําหรับรันระบบบล็อกเชน ควบคู่กับการ พัฒนาฮาร์ดแวร์ ...

อ่านเพิ่มเติม
0
แผนที่สิทธิบัตรของเทคโนโลยีบล็อกเชน

แผนที่สิทธิบัตรของเทคโนโลยีบล็อกเชน

แผนที่สิทธิบัตรของเทคโนโลยีบล็อกเชนแผนที่สิทธิบัตร (patent landscape) คือ แบบจําลองแผนภาพ (graphical model) ที่ ...

อ่านเพิ่มเติม
0
Translate »