Category: บล๊อกเชนกับวงการทรัพย์สินทางปัญญา

บล๊อกเชนกับวงการทรัพย์สินทางปัญญา

ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิเคราะห์บล๊อกเชนไปใช้ประโยชน์

ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิเคราะห์บล๊อกเชนไปใช้ประโยชน์

ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิเคราะห์บล๊อกเชนไปใช้ประโยชน์ รายงานการวิเคราะห์ฉบับนี้แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มโดยรวมของสิทธิบัตรด้านการเก็บ ...

อ่านเพิ่มเติม
0
วิเคราะห์สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีบล็อกเชน

วิเคราะห์สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีบล็อกเชน

วิเคราะห์สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีบล็อกเชนจากการวิเคราะห์สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีบล็อกเชน จะเห็นได้ว่าสิทธิบัตรใน กลุ่มการพัฒนาระบบบล็อกเชนไม่ว่าจะเป็น ...

อ่านเพิ่มเติม
0
บล็อกเชนที่จะเข้ามาช่วยเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมดังกล่าว ดังต่อไปนี้

บล็อกเชนที่จะเข้ามาช่วยเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมดังกล่าว ดังต่อไปนี้

บล็อกเชนที่จะเข้ามาช่วยเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมดังกล่าว ดังต่อไปนี้ 1.อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ ปัจจุบันในอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ ยังคงมีข้อจํากัดหลายประการ ...

อ่านเพิ่มเติม
0
บล็อกเชนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

บล็อกเชนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

บล็อกเชนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตบล็อกเชนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ปัจจุบันประเทศไทยมีมาตรการสนับสนุนการลงทุนเพื่อขับเคลื่อนการขยายตัวทาง เศรษฐกิจมากมาย ...

อ่านเพิ่มเติม
0
บล็อกเชนสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ส่วนหลัก ได้แก่

บล็อกเชนสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ส่วนหลัก ได้แก่

บล็อกเชนสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ส่วนหลัก ได้แก่ 1.ระบบการจดทะเบียน การจดทะเบียนในปัจจุบันส่วนใหญ่ยังคงใช้ระบบเอกสารในการแสดงความเป็นเจ้าของใน ทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น โฉนดที่ดิน ...

อ่านเพิ่มเติม
0
การใช้ประโยชน์จากบล็อกเชนกับวงการทรัพย์สินทางปัญญา

การใช้ประโยชน์จากบล็อกเชนกับวงการทรัพย์สินทางปัญญา

การใช้ประโยชน์จากบล็อกเชนกับวงการทรัพย์สินทางปัญญาการใช้ประโยชน์จากบล็อกเชน ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่ามีสกุลเงินดิจิทัลใหม่ออกมาให้ลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยการแลก ...

อ่านเพิ่มเติม
0
อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตร โดยจําแนกเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่เราเห็นภาพชัดและคุ้นชินนั้นทําได้ไม่มาก เนื่องจาก ข้อจํากัดของข้อมูลสิทธิบัตร ดังนี้

อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตร โดยจําแนกเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่เราเห็นภาพชัดและคุ้นชินนั้นทําได้ไม่มาก เนื่องจาก ข้อจํากัดของข้อมูลสิทธิบัตร ดังนี้

อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตร โดยจําแนกเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่เราเห็นภาพชัดและคุ้นชินนั้นทําได้ไม่มาก เนื่องจาก ข้อจํากัดของข้อมูลสิทธิบัตร ดังนี้ ...

อ่านเพิ่มเติม
0
บทวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่ออุตสาหกรรมแห่งอนาคต

บทวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่ออุตสาหกรรมแห่งอนาคต

บทวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่ออุตสาหกรรมแห่งอนาคตบทสรุปผู้บริหาร ขนาดของตลาดบล็อกเชนโลกนั้น คาดว่าจะมีมูลค่าประมาณ 2.3 พันล้านดอลล่าสหรัฐ ภายในปี ค.ศ. 2021 ...

อ่านเพิ่มเติม
0
Translate »