Category: แบบผังภูมิของวงจรรวม

แบบผังภูมิของวงจรรวม

เงื่อนไขในการยื่นคําขอการจดทะเบียนแบบผังวงจรรวม

เงื่อนไขในการยื่นคําขอการจดทะเบียนแบบผังวงจรรวม

เงื่อนไขในการยื่นคําขอการจดทะเบียนแบบผังวงจรรวม1. ในการขอรับอนุสิทธิบัตรให้ผู้ขอยื่นคําขอตามแบบพิมพ์ที่อธิบดีกําหนด2. การมอบอํานาจ2.1 ...

อ่านเพิ่มเติม
0
แบบผังภูมิของวงจรรวม

แบบผังภูมิของวงจรรวม

 แบบผังภูมิของวงจรรวม (Layout - Design of Integrated Circuit) หมายถึง แบบ แผนผัง หรือภาพที่ทำขึ้น ไม่ว่าจะปรากฎในรูปแบบหรือวิธีใด ...

อ่านเพิ่มเติม
0
Translate »