Category: แบบผังภูมิของวงจรรวม

แบบผังภูมิของวงจรรวม

เงื่อนไขในการยื่นคําขอการจดทะเบียนแบบผังวงจรรวม

เงื่อนไขในการยื่นคําขอการจดทะเบียนแบบผังวงจรรวม

เงื่อนไขในการยื่นคําขอการจดทะเบียนแบบผังวงจรรวม1. ในการขอรับอนุสิทธิบัตรให้ผู้ขอยื่นคําขอตามแบบพิมพ์ที่อธิบดีกําหนด2. การมอบอํานาจ2.1 ...

อ่านเพิ่มเติม
0
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาแบบผังวงจรรวม

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาแบบผังวงจรรวม

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาแบบผังวงจรรวม1. ความถูกต้องและความชัดเจนในเนื้อหาสาระของแบบผังภูมิของวงจรรวมและการจัดเตรียมคำขอประกอบด้วย- กรอกข้อความในแบบพิมพ์แบบบผ.1, บผ.1(พ) ...

อ่านเพิ่มเติม
0
คําจํากัดความแบบผังภูมิของวงจรรวม

คําจํากัดความแบบผังภูมิของวงจรรวม

คําจํากัดความแบบผังภูมิของวงจรรวมคําจํากัดความ วงจรรวม หมายความว่า ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปหรือกึ่งสําเร็จรูปที่ทําหน้าที่ทางอิเล็กทรอนิกส์อันประกอบด้วยชิ้นส่วนที่สามารถ ...

อ่านเพิ่มเติม
0
แบบผังภูมิของวงจรรวม

แบบผังภูมิของวงจรรวม

 แบบผังภูมิของวงจรรวม (Layout - Design of Integrated Circuit) หมายถึง แบบ แผนผัง หรือภาพที่ทำขึ้น ไม่ว่าจะปรากฎในรูปแบบหรือวิธีใด ...

อ่านเพิ่มเติม
0
Translate »