Category: ข่าวกรมทรัพย์สินทางปัญญา
เครื่องหมายการค้าในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เครื่องหมายการค้าในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เครื่องหมายการค้าในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านเครื่องหมายการค้า ไม่มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใน พระปรมาภิไธย แต่ทรงพระราชทานให้ บริษัท สุวรรณชาด จำ กัด ...

อ่านเพิ่มเติม
0
พระอัจฉริยภาพด้านทรัพย์สินทางปัญญาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระอัจฉริยภาพด้านทรัพย์สินทางปัญญาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาในพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีอยู่มากมาย ผลงานส่วนหนึ่งที่ทรง จดทะเบียนหรือจดแจ้งไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา มีหลายประเภท ดังนี้ ...

อ่านเพิ่มเติม
0
แผนพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญาของไทย

แผนพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญาของไทย

แผนพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญาของไทยแผนที่นำทาง (Roadmap) ด้านทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศ ระยะ 20 ปีสู่ประเทศไทย 4.01. ความเป็นมา ...

อ่านเพิ่มเติม
0
จัดการประชุมคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติครั้งที่ 2/2555

จัดการประชุมคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติครั้งที่ 2/2555

จัดการประชุมคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติครั้งที่ 2/2555เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2555 ณ ตึกบัญชาการ ทำ เนียบรัฐบาล ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบสำ ...

อ่านเพิ่มเติม
0
เข้าเฝ้าทูลเกล้าฯถวายสิทธิบัตรระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำด้วยรางพืชร่วมกับเครื่องกลเติมอากาศ

เข้าเฝ้าทูลเกล้าฯถวายสิทธิบัตรระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำด้วยรางพืชร่วมกับเครื่องกลเติมอากาศ

เข้าเฝ้าทูลเกล้าฯถวายสิทธิบัตรระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำด้วยรางพืชร่วมกับเครื่องกลเติมอากาศแด่พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2555 ณ ...

อ่านเพิ่มเติม
0
จัดการอบรมพัฒนายุวทูตทรัพย์สินทางปัญญา

จัดการอบรมพัฒนายุวทูตทรัพย์สินทางปัญญา

จัดการอบรมพัฒนายุวทูตทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างวันที่ 11-13 มิถุนายน 2555 ณ สถาบันวิชาการ ทีโอที เพื่อเสริมสร้างรากฐานความรู้ ความเข้าใจ และปลูกจิตสำ นึกเกี่ยว ...

อ่านเพิ่มเติม
0
รับรางวัล Global Anti-Counterfeiting Awards ประจำ ปี 2555

รับรางวัล Global Anti-Counterfeiting Awards ประจำ ปี 2555

รับรางวัล Global Anti-Counterfeiting Awards ประจำ ปี 2555ประเภทสาขาหน่วยงานภาค รัฐ (National Public Bodies) คณะกรรมการ Global Anti-Counterfeiting Group หรือ GACG ...

อ่านเพิ่มเติม
0
จัดงานตลาดนัดทรัพย์สินทางปัญญา (IP Fair 2012)

จัดงานตลาดนัดทรัพย์สินทางปัญญา (IP Fair 2012)

จัดงานตลาดนัดทรัพย์สินทางปัญญา (IP Fair 2012)เมื่อวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2555 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อให้ประชาชน ...

อ่านเพิ่มเติม
0
จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมทรัพย์สินทางปัญญาครบรอบ 20 ปี

จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมทรัพย์สินทางปัญญาครบรอบ 20 ปี

จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมทรัพย์สินทางปัญญาครบรอบ 20 ปีเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความ ...

อ่านเพิ่มเติม
0
จัดงานภูมิปัญญาผ้าไทย

จัดงานภูมิปัญญาผ้าไทย

จัดงานภูมิปัญญาผ้าไทย  ระหว่างวันที่ 25 -26 พฤษภาคม 2555 ณ บริเวณที่ว่าการอำ เภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ ...

อ่านเพิ่มเติม
0
Translate »