Category: ข่าวกรมทรัพย์สินทางปัญญา
จัดการประชุมหารือระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญาและบริษัทหลุยส์ วิตตอง มาลเลอติเย

จัดการประชุมหารือระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญาและบริษัทหลุยส์ วิตตอง มาลเลอติเย

จัดการประชุมหารือระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญาและบริษัทหลุยส์ วิตตอง มาลเลอติเยเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุมกรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยนายอีริค พราดอง ...

อ่านเพิ่มเติม
0
ตรวจค้นโรงงานผลิตกาแฟสำเร็จรูปละเมิดลิขสิทธิ์

ตรวจค้นโรงงานผลิตกาแฟสำเร็จรูปละเมิดลิขสิทธิ์

ตรวจค้นโรงงานผลิตกาแฟสำเร็จรูปละเมิดลิขสิทธิ์เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 ณ อาคารพาณิชย์ แขวงบางบอน กรุงเทพฯ รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายภูมิ สาระผล) มีบัญชาให้ ...

อ่านเพิ่มเติม
0
จัดกิจกรรมภายใต้โครงการสืบสานวัฒนธรรมถิ่นอีสานสรรค์สร้างทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกันต่อต้านสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์

จัดกิจกรรมภายใต้โครงการสืบสานวัฒนธรรมถิ่นอีสานสรรค์สร้างทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกันต่อต้านสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์

จัดกิจกรรมภายใต้โครงการสืบสานวัฒนธรรมถิ่นอีสานสรรค์สร้างทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกันต่อต้านสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์เมื่อวันที่ 11 – 14 พฤษภาคม 2555 ณ อำ เภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ...

อ่านเพิ่มเติม
0
จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหัวข้อการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในยุคดิจิตอล

จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหัวข้อการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในยุคดิจิตอล

จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหัวข้อการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในยุคดิจิตอลเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 ณ จังหวัดขอนแก่น ...

อ่านเพิ่มเติม
0
จัดสัมมนาเรื่องแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุนแหล่งเงินทุนทางเลือกสำหรับผู้สร้างภาพยนตร์

จัดสัมมนาเรื่องแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุนแหล่งเงินทุนทางเลือกสำหรับผู้สร้างภาพยนตร์

จัดสัมมนาเรื่องแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุนแหล่งเงินทุนทางเลือกสำหรับผู้สร้างภาพยนตร์เมื่อวันที่ 26 -27 เมษายน 2555 ณ กรุงเทพฯ โดยกรมทรัพย์สินทาง ...

อ่านเพิ่มเติม
0
จัดงานมหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์นานาชาติครั้งที่ 2

จัดงานมหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์นานาชาติครั้งที่ 2

จัดงานมหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์นานาชาติครั้งที่ 2Thailand International Creative Economy Forum: TICEF 2012ภายใต้แนวคิด “จากนโยบายสู่ การขับเคลื่อน : ...

อ่านเพิ่มเติม
0
จัดงานเทศกาลคอนเสิร์ตสุดยอดแนวเพลงอิเล็กทรอนิกส์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 2012

จัดงานเทศกาลคอนเสิร์ตสุดยอดแนวเพลงอิเล็กทรอนิกส์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 2012

จัดงานเทศกาลคอนเสิร์ตสุดยอดแนวเพลงอิเล็กทรอนิกส์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 2012เมื่อวันที่ 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2555 ณ แหลมบาลีฮาย พัทยา ...

อ่านเพิ่มเติม
0
จัดการประชุมโต๊ะกลมเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา

จัดการประชุมโต๊ะกลมเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา

จัดการประชุมโต๊ะกลมเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา• จัดการประชุมโต๊ะกลม เรื่อง “Intellectual Property Development and ASEAN Intellectual Property Integration” เมื่อวันที่ 26 มีนาคม ...

อ่านเพิ่มเติม
0
จัดการประชุมคณะทำงานความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาของอาเซียนครั้งที่ 37

จัดการประชุมคณะทำงานความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาของอาเซียนครั้งที่ 37

จัดการประชุมคณะทำงานความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาของอาเซียนครั้งที่ 37(the 37th ASEAN Working Group on Intellectual Property Cooperation: AWGIPCซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพ ...

อ่านเพิ่มเติม
0
พิธีทำลายของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่คดีถึงที่สุดแล้ว

พิธีทำลายของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่คดีถึงที่สุดแล้ว

พิธีทำลายของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่คดีถึงที่สุดแล้วเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2555 ณ เตาเผาขยะเทศบาลนครภูเก็ต โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับสำ นักงานตำ รวจแห่งชาติ ...

อ่านเพิ่มเติม
0
Translate »