Category: สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

การดําเนินการตามคําสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ในการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ระหว่างประเทศ(PCT)

การดําเนินการตามคําสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ในการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ระหว่างประเทศ(PCT)

การดําเนินการตามคําสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ในการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ระหว่างประเทศ(PCT)ในกรณียื่นคำขอทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญา ...

อ่านเพิ่มเติม
0
เงื่อนไขในการยื่นคําขอการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ระหว่างประเทศ(PCT)

เงื่อนไขในการยื่นคําขอการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ระหว่างประเทศ(PCT)

เงื่อนไขในการยื่นคําขอการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ระหว่างประเทศ(PCT)1. ในการขอรับอนุสิทธิบัตรให้ผู้ขอยื่นคําขอตามแบบพิมพ์ที่อธิบดีกําหนด ...

อ่านเพิ่มเติม
0
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการฟื้นสิทธิให้คําขอระหว่างประเทศ (PCT) ยังคงมีผลในประเทศไทย

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการฟื้นสิทธิให้คําขอระหว่างประเทศ (PCT) ยังคงมีผลในประเทศไทย

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการฟื้นสิทธิให้คําขอระหว่างประเทศ (PCT) ยังคงมีผลในประเทศไทยประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีแห่งสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร (Patent Cooperation Treaty) ...

อ่านเพิ่มเติม
0
การยืนคำขอจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

การยืนคำขอจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

การยื่นคำขอจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ผู้ยื่นคำขอยื่นคําขอรับสิทธิบัตรการออกแบบพร้อมชําระค่าธรรมเนียมคําขอใหมต่อเจ้าหน้าที่ ณ ชั้น 3 ...

อ่านเพิ่มเติม
0
วิธีการโอนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

วิธีการโอนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

วิธีการโอนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์1. สัญญาโอนสิทธิบัตรคือสัญญาที่ผู้โอนสิทธิได้ให้สิทธิแก่ผู้รับโอนสิทธิได้แก่สิทธิในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับจดทะเบียน ...

อ่านเพิ่มเติม
0
การแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

การแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

การแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์1. เมื่อผู้ขอรับสิทธิบัตรต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ขอรับสิทธิบัตรหลังรับจดทะเบียน (กรณีแก้ไขเอง) ...

อ่านเพิ่มเติม
0
การอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

การอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

การอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์1. สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรคือสัญญาที่ผู้ให้สิทธิได้ให้สิทธิเฉพาะอย่างแก่ผู้ขอใช้สิทธิได้แก่สิทธิในการใช้ ...

อ่านเพิ่มเติม
0
การประกาศโฆษณาของการจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

การประกาศโฆษณาของการจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

การประกาศโฆษณาของการจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ผู้ยื่นคำขอยื่นชําระค่าธรรมเนียมประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตรต่อเจ้าหน้าที่ ณ ชั้น3 กรมทรัพย์สืนทางปัญญา ...

อ่านเพิ่มเติม
0
การชำระค่าธรรมเนียมรายปี สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

การชำระค่าธรรมเนียมรายปี สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

การชำระค่าธรรมเนียมรายปี สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์สิทธิบัตร/สิทธิบัตรการออกแบบ/อนุสิทธิบัตร 4 ปีแรกคุ้มครองให้ฟรีเริ่มจ่ายค่าธรรมเนียมรายปีตั้งแต่ปีที่ 5 ผู้ทรง ...

อ่านเพิ่มเติม
0
การออกหนังสือสำคัญกองสิทธิบัตรออกแบบ

การออกหนังสือสำคัญกองสิทธิบัตรออกแบบ

การออกหนังสือสำคัญกองสิทธิบัตรออกแบบให้ผู้ยื่นคำขอยื่นชําระค่าธรรมเนียมรับจดทะเบียนสิทธิบัตรคำขอรับสิทธิบัตรต่อเจ้าหน้าที่ ณ ชั้น 3 ...

อ่านเพิ่มเติม
0
Translate »