Category: สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

การดําเนินการตามคําสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ในการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ระหว่างประเทศ(PCT)

การดําเนินการตามคําสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ในการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ระหว่างประเทศ(PCT)

การดําเนินการตามคําสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ในการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ระหว่างประเทศ(PCT)ในกรณียื่นคำขอทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญา ...

อ่านเพิ่มเติม
0
เงื่อนไขในการยื่นคําขอการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ระหว่างประเทศ(PCT)

เงื่อนไขในการยื่นคําขอการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ระหว่างประเทศ(PCT)

เงื่อนไขในการยื่นคําขอการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ระหว่างประเทศ(PCT)1. ในการขอรับอนุสิทธิบัตรให้ผู้ขอยื่นคําขอตามแบบพิมพ์ที่อธิบดีกําหนด ...

อ่านเพิ่มเติม
0
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการฟื้นสิทธิให้คําขอระหว่างประเทศ (PCT) ยังคงมีผลในประเทศไทย

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการฟื้นสิทธิให้คําขอระหว่างประเทศ (PCT) ยังคงมีผลในประเทศไทย

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการฟื้นสิทธิให้คําขอระหว่างประเทศ (PCT) ยังคงมีผลในประเทศไทยประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีแห่งสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร (Patent Cooperation Treaty) ...

อ่านเพิ่มเติม
0
การยืนคำขอจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

การยืนคำขอจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

การยื่นคำขอจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ผู้ยื่นคำขอยื่นคําขอรับสิทธิบัตรการออกแบบพร้อมชําระค่าธรรมเนียมคําขอใหมต่อเจ้าหน้าที่ ณ ชั้น 3 ...

อ่านเพิ่มเติม
0
วิธีการโอนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

วิธีการโอนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

วิธีการโอนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์1. สัญญาโอนสิทธิบัตรคือสัญญาที่ผู้โอนสิทธิได้ให้สิทธิแก่ผู้รับโอนสิทธิได้แก่สิทธิในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับจดทะเบียน ...

อ่านเพิ่มเติม
0
Translate »