Category: สิทธิบัตร
ความแตกต่างระหว่างสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร

ความแตกต่างระหว่างสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร

ความแตกต่างระหว่างสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตรการประดิษฐ์ต่างก็มีขอบเขตให้ความคุ้มครองการประดิษฐ์เช่นเดียวกัน ...

อ่านเพิ่มเติม
0
ขั้นตอนการขอรับสิทธิบัตร

ขั้นตอนการขอรับสิทธิบัตร

  ขั้นตอนการขอรับสิทธิบัตร  CR กรมทรัพย์สินทางปัญญา 

อ่านเพิ่มเติม
0
สถานที่และวิธีการยื่นขอจดสิทธิบัตร

สถานที่และวิธีการยื่นขอจดสิทธิบัตร

สถานที่และวิธีการยื่นขอจดทะเบียนสถานที่ยื่นขอจดทะเบียน ท่านสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนได้ที่ศูนย์บริการทรัพย์สินทางปัญญา ชั้น 3 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ...

อ่านเพิ่มเติม
0
ค่าธรรมเนียมจดสิทธิบัตร

ค่าธรรมเนียมจดสิทธิบัตร

ค่าธรรมเนียมจดสิทธิบัตรคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ 500 บาท คำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 250 บาท คำขอแก้ไขเพิ่มเติม 50 บาท การประกาศโฆษณา 250 บาท ...

อ่านเพิ่มเติม
0
ขั้นตอนการรับสิทธิบัตร

ขั้นตอนการรับสิทธิบัตร

ขั้นตอนการรับสิทธิบัตร7.1 การประดิษฐ์ 1. การยื่นคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ จะต้องยื่นคำขอพร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียม ในคำขอต้องประกอบด้วย 1.1 แบบพิมพ์คำขอรับสิทธิบัตร ...

อ่านเพิ่มเติม
0
เอกสารที่ใช้ในการขอรับสิทธิบัตร

เอกสารที่ใช้ในการขอรับสิทธิบัตร

เอกสารที่ใช้ในการขอรับสิทธิบัตรสิทธิบัตรการประดิษฐ์ การให้ความคุ้มครองสิทธิบัตรการประดิษฐ์เป็นการให้ความคุ้มครองแนวความคิดในการประดิษฐ์คิดค้น ...

อ่านเพิ่มเติม
0
สิ่งที่ขอรับสิทธิบัตรไม่ได้

สิ่งที่ขอรับสิทธิบัตรไม่ได้

สิ่งที่ขอรับสิทธิบัตรไม่ได้การประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรไม่ได้ 1. จุลชีพและส่วนประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งของจุลชีพที่มีอยู่ตามธรรมชาติ สัตว์ พืช หรือสารสกัดจากสัตว์หรือพืช 2. ...

อ่านเพิ่มเติม
0
เงื่อนไขหรือลักษณะของการรับความคุ้มครองสิทธิบัตร

เงื่อนไขหรือลักษณะของการรับความคุ้มครองสิทธิบัตร

เงื่อนไขหรือลักษณะของการรับความคุ้มครองสิทธิบัตรสิทธิบัตรการประดิษฐ์ 1. ต้องเป็นการประดิษฐ์ที่คิดค้นขึ้นใหม่ คือ การประดิษฐ์ที่แตกต่างไปจากเดิม ...

อ่านเพิ่มเติม
0
เหตุผลในการให้ความคุ้มครองสิทธิบัตร

เหตุผลในการให้ความคุ้มครองสิทธิบัตร

เหตุผลในการให้ความคุ้มครองสิทธิบัตร1 เพื่อคุ้มครองสิทธิอันชอบธรรมของผู้ประดิษฐ์และผู้ออกแบบ ...

อ่านเพิ่มเติม
0
ผลที่จะได้รับจากสิทธิบัตร

ผลที่จะได้รับจากสิทธิบัตร

 ผลที่จะได้รับจากสิทธิบัตร 2.1 ในด้านของประชาชน โดยทั่ว ๆ ไปสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่เกิดจากการประดิษฐ์คิดค้น หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งก็คือสิทธิบัตร ...

อ่านเพิ่มเติม
0
Translate »