Category: สิทธิบัตร
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรคืออะไร

สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรคืออะไร

สิทธิบัตร คือ หนังสือสำคัญที่ทางรัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ (Invention) หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Industrial Design)ที่มีลักษณะตรงตามที่กฎหมายกำหนด แบ่งประเภทดังนี้ ...

อ่านเพิ่มเติม
0
Translate »