Category: สิทธิบัตร
ผลที่จะได้รับจากสิทธิบัตร

ผลที่จะได้รับจากสิทธิบัตร

 ผลที่จะได้รับจากสิทธิบัตร 2.1 ในด้านของประชาชน โดยทั่ว ๆ ไปสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่เกิดจากการประดิษฐ์คิดค้น หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งก็คือสิทธิบัตร ...

อ่านเพิ่มเติม
0
สิทธิบัตร

สิทธิบัตร

 สิทธิบัตร สิทธิบัตร เป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งที่อยู่ใกล้ตัวทุกคนมากที่สุด หรืออาจกล่าวได้ว่าสิทธิบัตรเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของทุก ๆ คน ...

อ่านเพิ่มเติม
0
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรคืออะไร

สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรคืออะไร

สิทธิบัตร คือ หนังสือสำคัญที่ทางรัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ (Invention) หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Industrial Design)ที่มีลักษณะตรงตามที่กฎหมายกำหนด แบ่งประเภทดังนี้ ...

อ่านเพิ่มเติม
0
Translate »