Category: อนุสิทธิบัตร

อนุสิทธิบัตร

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการจดทะเบียนอนุญาติให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการจดทะเบียนอนุญาติให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการจดทะเบียนอนุญาติให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตรสัญญาอนุญาติให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรคือสัญญาที่ผู้ให้สิทธิ ...

อ่านเพิ่มเติม
0
การขอต่ออายุอนุสิทธิบัตร

การขอต่ออายุอนุสิทธิบัตร

การจดทะเบียนโอนสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุสิทธิบัตรมีอายุหกปีนับแต่วันขอรับอนุสิทธิบัตรในราชอาณาจักร ...

อ่านเพิ่มเติม
0
การดําเนินการตามคําสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ในเรื่องการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร

การดําเนินการตามคําสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ในเรื่องการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร

การดําเนินการตามคําสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ในเรื่องการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร1. ...

อ่านเพิ่มเติม
0
เงื่อนไขในการยื่นคําขอการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร

เงื่อนไขในการยื่นคําขอการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร

เงื่อนไขในการยื่นคําขอการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร1. ในการขอรับอนุสิทธิบัตรให้ผู้ขอยื่นคําขอตามแบบพิมพ์ที่อธิบดีกําหนด ...

อ่านเพิ่มเติม
0
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร1. การประดิษฐ์ที่ขอรับอนุสิทธิบัตรได้ต้องประกอบไปด้วยลักษณะดังต่อไปนี้1.1 เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่1.2 ...

อ่านเพิ่มเติม
0
ความตกลงTPP(Trans – Pacific Partnership: TPP)เรื่องสิทธิบัตรและข้อมูลที่ไม่เปิดเผย

ความตกลงTPP(Trans – Pacific Partnership: TPP)เรื่องสิทธิบัตรและข้อมูลที่ไม่เปิดเผย

ความตกลง TPP ขยายขอบเขตของการประดิษฐ์ ที่สามารถขอรับจดทะเบียนสิทธิบัตรให้ครอบคลุมถึง การประดิษฐ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ การใช้ใหม่ของ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่รู้จัก (new uses of a ...

อ่านเพิ่มเติม
0
ขั้นตอนการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร

ขั้นตอนการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร

  ขั้นตอนการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร  ขั้นตอนการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร 

อ่านเพิ่มเติม
0
ค่าธรรมเนียมการจดอนุสิทธิบัตร

ค่าธรรมเนียมการจดอนุสิทธิบัตร

7. ค่าธรรมเนียมการจดอนุสิทธิบัตรคำขอรับอนุสิทธิบัตร 250 บาท แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งละ 50 บาท รับจดทะเบียนและการประกาศโฆษณา 500 บาท คำขอให้ตรวจสอบ 250 บาท ...

อ่านเพิ่มเติม
0
การยื่นขอรับอนุสิทธิบัตร

การยื่นขอรับอนุสิทธิบัตร

6. การยื่นขอรับอนุสิทธิบัตรจะต้องมีเอกสารดังนี้  แบบพิมพ์คำขอรับสิทธิบัตร สป/สผ/อสป/001-ก  รายละเอียดการประดิษฐ์  ข้อถือสิทธิ  บทสรุปการประดิษฐ์  รูปเขียน (ถ้ามี)  ...

อ่านเพิ่มเติม
0
อายุการให้ความคุ้มครองอนุสิทธิบัตร

อายุการให้ความคุ้มครองอนุสิทธิบัตร

5. อายุการให้ความคุ้มครองอนุสิทธิบัตรมีอายุ 6 ปี นับตั้งแต่วันยื่นคำขอรับอนุสิทธิบัตร และต้องชำระค่าธรรมเนียมรายปี ตั้งแต่เริ่มต้นปีที่ 5 และปีที่ 6 ...

อ่านเพิ่มเติม
0
Translate »