Category: โอนสิทธิ

โอนสิทธิ

การจดเครื่องหมายค้าเองกับการซื้อเครื่องหมายการค้าที่จดผ่านแล้วมีข้อดีข้อเสียอย่างไร?

การจดเครื่องหมายค้าเองกับการซื้อเครื่องหมายการค้าที่จดผ่านแล้วมีข้อดีข้อเสียอย่างไร?

การจดทะเบียนเครื่องหมายค้าเองกับการซื้อเครื่องหมายการค้าที่จดผ่านแล้วมีข้อดีข้อเสียอย่างไร?ข้อดีของการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเอง1.ได้ชื่อและสัญลักษณ์ที่เราต้องการ ...

อ่านเพิ่มเติม
0
เงื่อนไขในการโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้า

เงื่อนไขในการโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้า

  เงื่อนไขในการโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้า ในการพิจารณาโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้า มีข้อที่ต้องระวังดังนี้จะต้องระบุด้วยว่า ...

อ่านเพิ่มเติม
0
การโอนสิทธิจากการขายทอดตลาดเครื่องหมายการค้า

การโอนสิทธิจากการขายทอดตลาดเครื่องหมายการค้า

  การโอนสิทธิจากการขายทอดตลาดเครื่องหมายการค้า เมื่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าเป็นลูกหนี้ และศาลมีคำพิพากษาให้ชำระหนี้หรือเป็นบุคคลล้มละลาย เจ้าพนักงาน ...

อ่านเพิ่มเติม
0
การโอนสิทธิเครื่องหมายการค้าโดยการรับมรดก

การโอนสิทธิเครื่องหมายการค้าโดยการรับมรดก

  การโอนสิทธิเครื่องหมายการค้าโดยการรับมรดก กรณีนี้อาจแบ่งออกเป็น 2 กรณีได้ คือ1.กรณีที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าผู้ตายทำพินัยกรรมหรือมีผู้จัดการมรดก ...

อ่านเพิ่มเติม
0
การโอนสิทธิด้วยความสมัครใจของผู้โอนและผู้รับโอนเครื่องหมายการค้า

การโอนสิทธิด้วยความสมัครใจของผู้โอนและผู้รับโอนเครื่องหมายการค้า

  การโอนสิทธิด้วยความสมัครใจของผู้โอนและผู้รับโอนเครื่องหมายการค้า เป็นการโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าด้วยความสมัครใจของทั้งฝ่ายผู้โอนและผู้รับโอน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ ...

อ่านเพิ่มเติม
0
การโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าอาจแบ่งออกเป็น3รูปแบบคือ

การโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าอาจแบ่งออกเป็น3รูปแบบคือ

  การโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าอาจแบ่งออกเป็น3รูปแบบคือ 1.การโอนสิทธิด้วยความสมัครใจของผู้โอนและผู้รับโอน2.การโอนสิทธิโดยการรับมรดก3.การโอนสิทธิจากการขายทอดตลาด ...

อ่านเพิ่มเติม
0
การโอนสิทธิหรือรับมรดกสิทธิในเครื่องหมายการค้า

การโอนสิทธิหรือรับมรดกสิทธิในเครื่องหมายการค้า

  การโอนสิทธิหรือรับมรดกสิทธิในเครื่องหมายการค้า การโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้านั้น มีได้ทั้งที่ยังเป็นเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียน และเป็น ...

อ่านเพิ่มเติม
0
Translate »