Category: การคัดค้านเครื่องหมายการค้า

การคัดค้านเครื่องหมายการค้า

การพิจารณาและวินิจฉัยคำคัดค้านเครื่องหมายการค้า

การพิจารณาและวินิจฉัยคำคัดค้านเครื่องหมายการค้า

  การพิจารณาและวินิจฉัยคำคัดค้านเครื่องหมายการค้า เมื่อเจ้าหน้าที่พิจารณาตรวจสอบคำคัดค้านและคำโต้แย้งที่ยื่นต่อนายทะเบียนแล้วเห็นว่าถูกต้องสมบูรณ์ตามบทบัญญัติของกฎหมาย ...

อ่านเพิ่มเติม
0
การผ่อนผันการส่งเอกสารหลักฐานการคัดค้านหรือโต้แย้งเครื่องหมายการค้า

การผ่อนผันการส่งเอกสารหลักฐานการคัดค้านหรือโต้แย้งเครื่องหมายการค้า

  การผ่อนผันการส่งเอกสารหลักฐานการคัดค้านหรือโต้แย้งเครื่องหมายการค้า เอกสารหลักฐานประกอบให้ยื่นพร้อมกับคำคัดค้านหรือคำโต้แย้ง ในกรณีที่ไม่อาจส่งเอกสารหลักฐานประกอบคำ ...

อ่านเพิ่มเติม
0
การยื่นคำโต้แย้งการจดเครื่องหมายการค้า

การยื่นคำโต้แย้งการจดเครื่องหมายการค้า

  การยื่นคำโต้แย้งการจดเครื่องหมายการค้า การยื่นคำโต้แย้งมาตรา 36 ในกรณีที่มีการคัดค้านตามมาตรา 35 ให้นายทะเบียน ส่งสำเนาคำคัดค้านไปยังผู้ขอจดทะเบียนโดยไม่ชักช้า ...

อ่านเพิ่มเติม
0
การยื่นคำคัดค้านการจดเครื่องหมายการค้า

การยื่นคำคัดค้านการจดเครื่องหมายการค้า

  การยื่นคำคัดค้านการจดเครื่องหมายการค้า การคัดค้านการจดทะเบียนตาม มาตรา 35 วรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) หมวดที่ 2 ส่วนที่ 4 ...

อ่านเพิ่มเติม
0
เหตุแห่งการคัดค้านการจดเครื่องหมายการค้า

เหตุแห่งการคัดค้านการจดเครื่องหมายการค้า

  เหตุแห่งการคัดค้านการจดเครื่องหมายการค้า เมื่อได้ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายใดแล้ว กฎหมายให้สิทธิแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งยื่นคำคัดค้าน ...

อ่านเพิ่มเติม
1
การคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

การคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

 การคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามาตรา 35 เมื่อได้ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายใดตามมาตรา 29 แล้ว บุคคลใดเห็นว่าตนมี ...

อ่านเพิ่มเติม
0
Translate »