Category: แจ้งให้แก้ไข

แจ้งให้แก้ไข

การแจ้งให้แก้ไขคำขอเครื่องหมายการค้า

การแจ้งให้แก้ไขคำขอเครื่องหมายการค้า

 ผู้ขอจดทะเบียนต้องดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์ผิด  ระบุข้อความไม่ครบถ้วน  ไม่ได้ลงลายมือชื่อฯลฯ  โดยคิดค่าธรรมเนียมคำขอละ 100 บาท (ก่อนจดทะเบียน) ...

อ่านเพิ่มเติม
0
การขอแก้ไขรายการเครื่องหมายการค้าทางทะเบียน

การขอแก้ไขรายการเครื่องหมายการค้าทางทะเบียน

 การขอแก้ไขรายการเครื่องหมายการค้าทางทะเบียนหลักการในการขอแก้ไขรายการเครื่องหมายการค้าทางทะเบียน ...

อ่านเพิ่มเติม
0
Translate »