Category: ใช้แบรนด์ขอกู้เงินจากสถาบันการเงิน

ใช้แบรนด์ขอกู้เงินจากสถาบันการเงิน

การต่ออายุเครื่องหมายการค้าที่ใช้เป็นหลักประกัน

การต่ออายุเครื่องหมายการค้าที่ใช้เป็นหลักประกัน

การต่ออายุเครื่องหมายการค้าในระหว่างที่นำเครื่องหมายการค้านั้นใช้เป็นหลักประกันตามโครงการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุนนั้น ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ...

อ่านเพิ่มเติม
0
สถานะของเครื่องหมายการค้าที่ใช้เป็นหลักประกันตามโครงการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุน

สถานะของเครื่องหมายการค้าที่ใช้เป็นหลักประกันตามโครงการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุน

  สถานะของเครื่องหมายการค้าที่ใช้เป็นหลักประกันตามโครงการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุน เป็นธรรมดาของเจ้าหนี้ที่ประสงค์จะได้หลักทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน ...

อ่านเพิ่มเติม
0
ธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น ๆ นอกจากที่เข้าทำบันทึกข้อตกลงจะเข้าร่วมโครงการเครื่องหมายการค้านี้ได้หรือไม่

ธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น ๆ นอกจากที่เข้าทำบันทึกข้อตกลงจะเข้าร่วมโครงการเครื่องหมายการค้านี้ได้หรือไม่

  ธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น ๆ นอกจากที่เข้าทำบันทึกข้อตกลงจะเข้าร่วมโครงการเครื่องหมายการค้านี้ได้หรือไม่ เป็นที่น่ายินดีที่โครงการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุนนี้ ...

อ่านเพิ่มเติม
0
ทำอย่างไรที่จะให้เครื่องหมายการค้าใช้เป็นหลักประกันอย่างมั่นคงให้สถาบันการเงิน

ทำอย่างไรที่จะให้เครื่องหมายการค้าใช้เป็นหลักประกันอย่างมั่นคงให้สถาบันการเงิน

  ทำอย่างไรที่จะให้เครื่องหมายการค้าใช้เป็นหลักประกันอย่างมั่นคงให้สถาบันการเงิน ปัจจุบันนี้ ...

อ่านเพิ่มเติม
0
การจัดหาบุคคลที่สามที่เหมาะสมเข้าสวมสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่เป็นหลักประกัน

การจัดหาบุคคลที่สามที่เหมาะสมเข้าสวมสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่เป็นหลักประกัน

ตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุนระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญากับสถาบันการเงิน (ยกเว้น ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ...

อ่านเพิ่มเติม
0
มาตรการสำหรับกรณีที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ใช้เป็นหลักประกันผิดสัญญาการกู้เงินจากสถาบันการเงิน

มาตรการสำหรับกรณีที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ใช้เป็นหลักประกันผิดสัญญาการกู้เงินจากสถาบันการเงิน

  มาตรการสำหรับกรณีที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ใช้เป็นหลักประกันผิดสัญญาการกู้เงินจากสถาบันการเงิน ในกรณีที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ใช้เป็นหลักประกันผิดสัญญา ...

อ่านเพิ่มเติม
0
ข้อยกเว้นเครื่องหมายการค้าไม่ต้องได้รับความยินยอมจากสถาบันการเงิน

ข้อยกเว้นเครื่องหมายการค้าไม่ต้องได้รับความยินยอมจากสถาบันการเงิน

  ข้อยกเว้นเครื่องหมายการค้าไม่ต้องได้รับความยินยอมจากสถาบันการเงิน การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียนที่ไม่ต้องให้สถาบันการเงินให้ความยินยอมก็คือ...

อ่านเพิ่มเติม
0
หากสถาบันการเงินไม่ให้ความยินยอมโอนเครื่องหมายการค้าจะต้องทำอย่างไร

หากสถาบันการเงินไม่ให้ความยินยอมโอนเครื่องหมายการค้าจะต้องทำอย่างไร

  หากสถาบันการเงินไม่ให้ความยินยอมโอนเครื่องหมายการค้าจะต้องทำอย่างไร ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง การยื่นคำบันทึกข้อมูลการนำทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักประกัน และการสิ้น ...

อ่านเพิ่มเติม
0
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลเครื่องหมายการค้าทางทะเบียนภายหลังใช้เป็นหลักประกัน

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลเครื่องหมายการค้าทางทะเบียนภายหลังใช้เป็นหลักประกัน

  การเปลี่ยนแปลงข้อมูลเครื่องหมายการค้าทางทะเบียนภายหลังใช้เป็นหลักประกัน ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ...

อ่านเพิ่มเติม
0
การบันทึกการสิ้นสุดการเป็นหลักประกันเครื่องหมายการค้า

การบันทึกการสิ้นสุดการเป็นหลักประกันเครื่องหมายการค้า

เมื่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้ชำระเงินกู้ให้สถาบันการเงินหรือธนาคารครบถ้วนตามสัญญาแล้ว เจ้าของเครื่องหมายการค้าจะต้องดำเนินการดังนี้...

อ่านเพิ่มเติม
0
Translate »