พิธีทำลายของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่คดีถึงที่สุดแล้ว

พิธีทำลายของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่คดีถึงที่สุดแล้ว

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2555 ณ เตาเผาขยะเทศบาลนครภูเก็ต โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับสำ นักงานตำ รวจแห่งชาติ กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง กรมสอบสวนคดีพิเศษ และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สิน ทางปัญญา (ภาคเอกชน) โดยมีผู้แทนกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนที่มาเข้าร่วมการประชุมคณะทำ งานความร่วมมือ ด้านทรัพย์สินทางปัญญาของอาเซียน ครั้งที่ 37 (AWGIPC) ร่วมเป็นสักขีพยาน ซึ่งมีการทำ ลายของกลาง จำ นวน 79,524 ชิ้น รวมมูลค่าความเสียหาย 182 ล้านบาท นอกจากนั้น มีการเดินรณรงค์บริเวณหาดป่าตอง กะตะ และ กะรน เพื่อประชาสัมพันธ์ต่อต้านการจำ หน่ายและไม่ซื้อสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีรัฐมนตรีช่วย ว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายภูมิ สาระผล) เป็นประธานในพิธี

Ceremony for the Destruction of Infringing Products Subsequent to the Finality of Court Cases. On 29th March 2012, the Department of Intellectual Property, in association with the Royal Thai Police Bureau, the Customs Department, the Ministry of Finance, the Department of Special Investigation and the Anti-Piracy Committee (from the private sector), organised a ceremony for the destruction of pirated products at the incinerator of Phuket City Municipality. This event, which was also joined and witnessed by representatives of ASEAN countries attending the 37th Meeting of the ASEAN Working Group on Intellectual Property Co-operation (AWGIPC), involved the destruction of 79,524 items of pirated products, with the total loss of 182 million Baht, and was followed by an anti-piracy campaign walk on Phatong Beach, Kata Beach and Karon Beach. This prestigious event was gracefully presided over by Deputy Minister of Commerce (Mr. Phoom Saraphol)

Translate »