การเปลี่ยนแปลงข้อมูลเครื่องหมายการค้าทางทะเบียนภายหลังใช้เป็นหลักประกัน

 

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลเครื่องหมายการค้าทางทะเบียนภายหลังใช้เป็นหลักประกัน

ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2)

พ.ศ.2543 มาตรา 52 บัญญัติว่า เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้ว อาจขอให้นายทะเบียนแก้ไข

เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนได้เฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้

(1) ยกเลิกรายการสินค้าบางอย่างที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว

(2) ชื่อ สัญชาติ ที่อยู่ และอาชีพของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น และของตัวแทน ถ้ามี

(3) สำนักงานหรือสถานที่ที่นายทะเบียนสามารถติดต่อได้

(4) รายการอื่นใดตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งกฎกระทรวง (พ.ศ.2535) ข้อ 34 กำหนดให้เจ้าของ

เครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้ว อาจขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนได้ในเรื่องดังต่อไปนี้

ก. ยกเลิกตัวแทน

ข. ตั้งหรือเปลี่ยนตัวแทน

ค. สัญชาติ ที่อยู่ และอาชีพของผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า

แต่เมื่อนำเครื่องหมายการค้าใช้เป็นหลักประกันต่อสถาบันการเงินหรือธนาคารแล้ว ต่อมาภายหลังขอแก้ไขรายการ

ทางทะเบียน กรณีนี้ตามประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง การยื่นคำบันทึกข้อมูลการนำทรัพย์สินทางปัญญาเป็น

หลักประกัน และการสิ้นสุดการเป็นหลักประกัน ประกาศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2546 ข้อ 10 กำหนดว่า หากผู้

ประกอบการยื่นคำหรือคำร้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นหลักประกัน

โดยผิดเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในสัญญา และไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงแก้ไขตามคำสั่งศาล หรือการรับมรดก

สิทธิ ให้เจ้าหน้าที่ระงับการพิจารณาและมีหนังสือแจ้งให้สถาบันการเงินทราบภายในสองวันนับแต่วันที่ได้

รับคำขอหรือคำร้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียน

ดังนั้น ในการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ใช้เป็นหลักประกัน โดยผิดเงื่อนไขที่ระบุ

ไว้ในสัญญา นายทะเบียนจะต้องรอการพิจารณาไว้ก่อน และแจ้งไปยังสถาบันการเงินเพื่อให้ความยินยอม

อะไรคือการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียนโดยผิดเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา ต้องไปดูเงื่อนไขในแบบ

คำขอบันทึกการเป็นหลักประกันตามแบบ ทปท.01 หน้าที่ 2 ซึ่งเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้ระบุไว้ แต่ถ้าไม่มีการระบุ

ไว้ผู้เขียนเห็นว่า ถ้าเป็นการแก้ไขรายการทางทะเบียนเล็กน้อย เช่น แก้ไขที่อยู่ของเจ้าของ หรือตั้งตัวแทนใหม่ หรือ

แก้ไขที่อยู่ของตัวแทน หรือแก้ไขสถานที่ที่ให้นายทะเบียนสามารถติดต่อถึงได้ในประเทศไทย หรือเจ้าของได้เปลี่ยน

ชื่อตัวหรือชื่อสกุลใหม่แล้ว ผู้เขียนเห็นว่าไม่ทำให้กระทบถึงเครื่องหมายการค้าที่ใช้เป็นหลักประกันต่อสถาบันการเงินนั้น

ส่วนการแก้ไขรายการทางทะเบียนโดยขอยกเลิกรายการสินค้าบางอย่างนั้น ผู้เขียนเห็นว่าอาจทำให้

เครื่องหมายการค้านั้นไม่ได้รับการคุ้มครองถึงสินค้าที่ยกเลิกไป จะเป็นการกระทบแก่สิทธิของเจ้าของ

เครื่องหมายการค้าที่จะได้รับการคุ้มครองถึงรายการสินค้านั้น ๆ กรณีนี้อาจทำให้ธนาคารหรือสถาบันการเงินได้รับ

ความเสียหาย ซึ่งผู้เขียนจะต้องให้ธนาคารหรือสถาบันการเงินให้ความยินยอมในการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ

ทะเบียนนี้ด้วย

แต่ถ้าเป็นการยื่นคำร้องขอโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าให้แก่บุคคลอื่น หรือยื่นคำร้องขอจดทะเบียนสัญญาอนุญาต

ให้ใช้เครื่องหมายการค้า/บริการ ที่ใช้เป็นหลักประกัน กรณีดังกล่าวนี้นายทะเบียนจะต้องแจ้งให้ธนาคารหรือสถานบัน

การเงินนั้นทราบและขอความยินยอม

 

Translate »