เงื่อนไขการขอรับอนุสิทธิบัตร

 

4. เงื่อนไขการขอรับอนุสิทธิบัตร
 ต้องเป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม ยังไม่เคยมีการใช้หรือแพร่หลายก่อนวัน
ยื่นขอ หรือยังไม่เคยมีการเปิดเผยสาระสำคัญของการประดิษฐ์นั้นก่อนวันยื่นขอทั้งในและหรือต่างประเทศ
 สามารถประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรมได้

CR กรมทรัพย์สินทางปัญญา

 

Translate »