ลิขสิทธิ์ในพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ด้านลิขสิทธิ์ ทรงมีผลงานที่ได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์มากมาย อาทิ เพลงพระราชนิพนธ์ หนังสือต่างๆ ภาพถ่ายและภาพ วาดฝีพระหัตถ์ เป็นต้น และที่ทรงจดแจ้งไว้ต่อกรมทรัพย์สิน ทางปัญญามีจำ นวน 4 ผลงาน ดังนี้

(1) ด้านวรรณกรรม จำ นวน 3 ผลงาน คือหนังสือ แนวคิดทฤษฎีใหม่, โครงการทฤษฎีใหม่อันเนื่องมาจาก พระราชดำ ริ และพระมหาชนก

(2) ด้านศิลปกรรม จำ นวน 1 ผลงาน คือ ประติมากรรมเหรียญพระมหาชนก

Copyright His Majesty owns numerous copyrighted works e.g. songs, writings, photographic works and drawings. Notification of copyright-information has been given to the Department of Intellectual Property for another 4 works as follows:

(1) 3 literary works : “New Theories”, “New Royally Initiated Theories” Project, and “Pra Maha Chanok”; and

(2) 1 artistic work : “Pra Maha Chanok Medal” work of sculpture

 

Translate »