การป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในยุคดิจิตอล

การป้องปราม การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในยุคดิจิตอล

จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หัวข้อ “การป้องปราม การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในยุคดิจิตอล” เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2555 ณ จังหวัดชลบุรี เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับ ทราบถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขายสินค้าละเมิดตามร้านค้า แผงลอย หรือตามตลาดนัด ไปเป็นการละเมิดผ่านทางเครือ ข่ายอินเทอร์เน็ต โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายภูมิ สาระผล) เป็นประธานเปิดงาน

• Piracy Prevention and Suppression Workshop : “Prevention and Suppression of Piracy in the Digital Age”. A workshop on prevention and suppression of intellectual property infringement was organised under the theme “Prevention and Suppression of Piracy in the Digital Age” on 14th March 2012 in Chonburi. This workshop, the opening ceremony of which was presided over by Deputy Minister of Commerce (Mr. Phoom Saraphol), was intended to educate participants on a shift of piracy forms – from marketing pirated products at physical shops or stalls to online sales via the Internet.

Translate »