จัดงานตลาดนัดทรัพย์สินทางปัญญา (IP Fair 2012)

จัดงานตลาดนัดทรัพย์สินทางปัญญา (IP Fair 2012)

เมื่อวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2555 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อให้ประชาชน ได้ชื่นชมพระปรีชาสามารถด้านทรัพย์สินทางปัญญาของพระราชวงศ์ รวมทั้งกระตุ้นและส่งเสริมให้คนไทยตระหนักถึงความสำ คัญของทรัพย์สิน ทางปัญญา และมีการสร้างสรรค์ผลงานจากภูมิปัญญาไทยให้มากขึ้น มี ผู้สนใจเข้าร่วมงาน 2,500 คน • IP Fair 2012. The Department of Intellectual Property held the IP Fair 2012 from 4th to 6th May 2012 at Queen Sirikit National Convention Centre with a view to bringing about public appreciation of greatest talents of members of the Royal Family in the sphere of intellectual property and promoting Thai people’s awareness of the importance of intellectual property as well as the creation of creative works out of Thai wisdom. The Fair was attended by approximately 2,500 participants.

Translate »