ทุกจุดสัมผัสมีผลต่อแบรนด์เครื่องหมายการค้า

 

ทุกจุดสัมผัสมีผลต่อแบรนด์เครื่องหมายการค้า

ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านสายตาลูกค้า ทั้ง โลโก้ สี นามบัตร บรรจุภัณฑ์ การตกแต่งร้าน ชุดพนักงาน อัธยาศัยของ

พนักงานวิธีการรับโทรศัพท์ ทุกประสบการณ์ที่ลูกค้าได้รับจากการติดต่อล้วนมีผลต่อแบรนด์ทั้งสิ้น ดังนั้น

แบรนด์จึงหมายถึงทุกจุดสัมผัส ทุกความรู้สึกที่ลูกค้ามีต่อแบรนด์ ด้วยเหตุนี้ ทุกคนจึงมีส่วนร่วมในการสร้างแบรนด์ได้

เริ่มต้นจากผู้บริหารพนักงานทุกคน ในทุกแผนกตั้งแต่ฝ่ายผลิตไปจนถึงพนักงานขาย ล้วนมีส่วนช่วยในการสื่อสารภาพ

ลักษณ์ของแบรนด์ไปสู่ผู้บริโภคได้ทั้งสิ้นแบรนด์ Starbuck ไม่ได้เกิดจากการทุ่มโฆษณาผ่านสื่อ แต่เกิดจาก

ประสบการณ์เชิงบวกที่ลูกค้าได้รับ

ทั้งจากผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างและการบริการที่เป็นกันเองของพนักงาน พัฒนาเป็นความจงรักภักดีต่อแบรนด์ในที่สุด

แบรนด์จะโดดเด่นได้ ต้องมีความเฉพาะเจาะจงและแตกต่าง เป็นเอกลักษณ์ที่ลูกค้าจดจำได้ จุดเริ่มต้นที่สำคัญคือ

การวางตำแหน่งที่ชัดเจน ซึ่งต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ในการดึงดูดความสนใจของลูกค้า ในโลกที่เต็มไปด้วย

โฆษณาของสินค้าต่างๆมากมาย แบรนด์ที่เกิดขึ้นใหม่ มีโอกาสจะแข่งขันกับคู่แข่งยักษ์ใหญ่ได้ โดยการพัฒนาแบรนด์

ให้มีการนำเสนอจุดขายที่มีเอกลักษณ์ ได้อย่างน่าเชื่อถือ ประกอบกับต้องทำการสื่อสารอย่างจริงจัง แตกต่าง และ

สม่ำเสมอ เพื่อสร้างความมีตัวตนให้กับแบรนด์ หลังจากนั้น ยังต้องคอยดูแล เสริมสร้าง และเติมแต่งความเหมาะสมให

แบรนด์เติบโตได้อย่างยั่งยืน

CR ดร.จินต์จุฑา อิสริยภัทร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

Translate »