ข้อยกเว้นเครื่องหมายการค้าไม่ต้องได้รับความยินยอมจากสถาบันการเงิน

 

ข้อยกเว้นเครื่องหมายการค้าไม่ต้องได้รับความยินยอมจากสถาบันการเงิน

การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียนที่ไม่ต้องให้สถาบันการเงินให้ความยินยอมก็คือ

  1. คำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียนตามคำสั่งศาล
  2. คำร้องขอโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าโดยการรับมรดก

ทั้งสองกรณีนี้ นายทะเบียนจะดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงไปโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากสถาบันการเงิน

ตามนัย ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง การยื่นคำบันทึกข้อมูลการนำทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักประกัน และ

การสิ้นสุดการเป็นหลักประกัน ประกาศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2546

 

Translate »