การยื่นคำคัดค้านการจดเครื่องหมายการค้า

 

การยื่นคำคัดค้านการจดเครื่องหมายการค้า

การคัดค้านการจดทะเบียนตาม มาตรา 35 วรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) หมวดที่ 2 ส่วนที่ 4

การคัดค้านการจดทะเบียน ให้ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านพร้อมแนบเอกสาร ดังต่อไปนี้

(1) สำเนาคำคัดค้านจำนวน 1 ชุด

(2) บัตรประจำตัว

(3) เอกสารหลักฐานประกอบคำคัดค้าน

ในทางปฏิบัติประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์ฯ ได้กำหนดให้คำคัดค้านการจดทะเบียนต้องใช้แบบ ก.02 และกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) กำหนดให้ ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านพร้อมสำเนาคำคัดค้าน 1 ชุด ส่วนเอกสารที่ต้องยื่นพร้อมกับคำคัดค้าน ได้แก่

1) สำเนาบัตรประจำตัวผู้คัดค้าน (กรณีที่ผู้คัดค้านเป็นบุคคลธรรมดา) สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีผู้คัดค้านเป็นบุคคลต่างประเทศ) หรือต้นฉบับหนังสือรับรองนิติบุคคล ฉบับนายทะเบียนให้คำรับรองและออกให้ไม่เกิน 6 เดือน (กรณีที่ผู้คัดค้านเป็นนิติบุคคล) หรือหนังสือมอบอำนาจที่ได้ทำขึ้นในต่างประเทศฉบับที่มีโนตารีพับบลิคให้คำรับรอง โดยมีการระบุข้อความรับรองการเป็นนิติบุคคลในต่างประเทศไว้ด้วยพร้อมคำแปล (กรณีที่ผู้ขอเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ)

2) สำเนาหนังสือมอบอำนาจ เฉพาะกรณีที่ผู้คัดค้านมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน หรือสำเนาหนังสือมอบอำนาจฉบับโนตารีพับลิคให้คำรับรองพร้อมคำแปล สำหรับกรณีที่ผู้คัดค้านมิได้มีสัญชาติไทยและการมอบอำนาจได้กระทำในต่างประเทศ

3) สาเนาบัตรประจำตัวผู้รับมอบอำนาจ

และกฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ได้กำหนดค่าธรรมเนียมคำคัดค้านการขอจดทะเบียนไว้ ฉบับละ 1,000 บาท

 

Translate »