การยื่นคำโต้แย้งการจดเครื่องหมายการค้า

 

การยื่นคำโต้แย้งการจดเครื่องหมายการค้า

การยื่นคำโต้แย้ง

มาตรา 36 ในกรณีที่มีการคัดค้านตามมาตรา 35 ให้นายทะเบียน ส่งสำเนาคำคัดค้านไปยังผู้ขอจดทะเบียนโดยไม่ชักช้า

ให้ผู้ขอจดทะเบียนยื่นคำโต้แย้งคำคัดค้านตามแบบที่อธิบดีกำหนดโดยแสดงเหตุที่ตนอาศัยเป็นหลัก ในการขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำคัดค้าน และให้นายทะเบียนส่งสำเนาคำโต้แย้งนั้นไปยังผู้คัดค้านโดยไม่ชักช้า

ในกรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนมิได้ดาเนินการตามวรรคสอง ให้ถือว่าผู้ขอจดทะเบียน

ละทิ้งคำขอจดทะเบียน

ในการพิจารณาและวินิจฉัยคำคัดค้าน นายทะเบียนจะมีคำสั่งให้ผู้ขอจดทะเบียนและผู้คัดค้านมาให้ถ้อยคำทำคำชี้แจงหรือแสดงหลักฐานเพิ่มเติมก็ได้ หากผู้ขอจดทะเบียนหรือผู้คัดค้าน ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของนายทะเบียนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง ให้นายทะเบียนพิจารณาและวินิจฉัยคำคัดค้านต่อไปตามหลักฐานที่มีอยู่

ตามมาตรา 36 นี้ เมื่อมีผู้ยื่นคำคัดค้านนายทะเบียนจะส่งสำเนาคำคัดค้านไปยัง ผู้ขอจดทะเบียน และให้ผู้ขอจดทะเบียนยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับสำเนา คำคัดค้าน เมื่อนายทะเบียนได้รับคำโต้แย้งดังกล่าวแล้ว นายทะเบียนจะส่งสำเนาคำโต้แย้งไปยังผู้คัดค้าน

หากผู้ขอจดทะเบียนไม่ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำคัดค้าน ให้ถือว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาละทิ้งคำขอจดทะเบียน ซึ่งนายทะเบียนจะจำหน่ายคำขอนั้นออกจากสารบบต่อไป

การยื่นคำโต้แย้งคำคัดค้านการจดทะเบียนให้ผู้ขอจดทะเบียนยื่นคำโต้แย้งพร้อมแนบเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้

(1) สาเนาคำโต้แย้งตามจำนวนของผู้คัดค้าน

(2) เอกสารหลักฐานประกอบคำโต้แย้ง

 

Translate »