รับรางวัล Global Anti-Counterfeiting Awards ประจำ ปี 2555

รับรางวัล Global Anti-Counterfeiting Awards ประจำ ปี 2555

ประเภทสาขาหน่วยงานภาค รัฐ (National Public Bodies) คณะกรรมการ Global Anti-Counterfeiting Group หรือ GACG ซึ่งเป็นเครือข่ายอย่างไม่เป็นทางการขององค์กรที่ให้ความสำ คัญด้านการปราบปรามการละเมิด ทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ 22 องค์กร มีเครือข่ายครอบคลุม 40 ประเทศ ได้ประกาศ ผลการตัดสินให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาของไทยได้รับรางวัล Global Anti-Counterfeiting Awards ประจำ ปี 2555 ประเภทสาขาหน่วยงานภาครัฐ (National Public Bodies) โดยได้รับ การเสนอชื่อจาก บริษัท Lacoste ทั้งนี้ กรมฯ ได้ส่งผู้แทนเดินทางไปรับรางวัลดังกล่าว เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2555 ซึ่งเป็นวันต่อต้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Anti-Counterfeiting Day) ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

• Global Anti-Counterfeiting Award 2012 (National Public Bodies Category). The Global Anti-Counterfeiting Group (GACG), a network informally established by 22 agencies with particular interest in the suppression of intellectual property infringement with a coverage of 40 countries, has announced its decision to confer upon the Department of Intellectual Property of Thailand the “Global Anti-Counterfeiting Award 2012 in the category of ‘National Public Bodies’ upon the nomination by Lacoste. The Award was presented to the representative of the Department on 7th June 2012, indeed the World Anti-Counterfeiting Day, in Paris, France.

Translate »