ที่ทำงานสีเขียว(Green Workplace)คืออะไร

คือ การฝƒึกอบรมใหŒ้คนในกรมฯ ช‹่วยกันประหยัดพลังงาน รีไซเคิล และลดของเสียในที่ทำงาน ซึ่งถือเป็šนการประหยัดค‹่าใชŒ้จ‹่ายภายในองค์กร เช‹่น การปิดไฟ ปิดแอร์ ปิดหน้Œาจอคอมพิวเตอร์ ปิดก็อกน้ำ เมื่อไม‹่มีการทำงานหรือใชŒ้งาน การพิมพ์งานดŒ้วยกระดาษทั้ง 2 หนŒ้า การใชŒ้ยานพาหนะร‹่วมกัน ฯลฯ

Green Workplace. This component involves training personnel to save energy, recycle materials and reduce wastes at the workplace in an attempt to save costs. Such an effort may be materialised, for instance, by switching off electricity, air-conditioners, computer monitors or even water taps when not in use, making use of 2 sides of paper and carpooling.

 

Translate »