ทำอย่างไรที่จะให้เครื่องหมายการค้าใช้เป็นหลักประกันอย่างมั่นคงให้สถาบันการเงิน

 

ทำอย่างไรที่จะให้เครื่องหมายการค้าใช้เป็นหลักประกันอย่างมั่นคงให้สถาบันการเงิน

ปัจจุบันนี้ แม้ว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถนำเครื่องหมายการค้าใช้เป็นหลักประกันได้ก็ตาม แต่ยังไม่สร้าง

ความมั่นใจให้แก่สถาบันการเงินได้มาก เพราะสภาพของเครื่องหมายการค้าที่ใช้เป็นหลักประกันเปรียบมิได้กับการ

จำนำหรือจำนองทรัพย์สิน หากทำให้หลักประกันที่เป็นเครื่องหมายการค้านี้เทียบเท่าทรัพย์สินที่มีตัวตนอยู่จริง จะ

ทำให้เจ้าหนี้มีความมั่นใจในการใช้เครื่องหมายการค้าเป็นหลักประกัน

การโอนเครื่องหมายการค้าให้แก่สถาบันการเงินที่ปล่อยเงินกู้นั้น ผู้เขียนคาดว่าจะสร้างความมั่นใจส่วนหนึ่งให้แก่เจ้า

หนี้ได้ เพราะไม่ต้องไปฟ้องร้องต่อศาลเพื่อบังคับแก่สิทธิในเครื่องหมายการค้านั้นในภายหลังตามพระราชบัญญัติ

เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 มาตรา

51 บัญญัติว่า “การโอนหรือการรับมรดกสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้ว ต้องจดทะเบียนต่อนาย

ทะเบียน

การขอจดทะเบียนการโอนหรือการรับมรดกสิทธิในเครื่องหมายการค้าตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธี

การที่กำหนดในกฎกระทรวง”

ดังนั้น การที่จะสร้างความมั่นใจให้สถาบันการเงินว่า สามารถที่จะดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับหลักประกันได้ ทางราชการ

อาจออกกฎกระทรวงวางกฎเกณฑ์การโอนเครื่องหมายการค้า โดยกำหนดให้มีเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลากันไว้ เช่น

กำหนดให้มีการโอนให้แก่ผู้รับโอนหรือสถาบันการเงินโดยกำหนดเงือนไขไว้ว่า ผู้โอนมีสิทธิใช้เครื่องหมายการค้านั้น

ต่อไปตามปกติ และห้ามผู้รับโอนโอนเครื่องหมายการค้านั้นให้แก่บุคคลอื่นต่อไปอีกภายในกำหนดเวลากี่ปี เมื่อผู้โอน

รายเดิมชำระหนี้ครบกำหนดภายในระยะเวลาที่กำหนด สถาบันการเงินจะต้องโอนเครื่องหมายการค้านั้นกลับคืนให้แก่

ลูกหนี้ เป็นต้น

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

Translate »