หากสถาบันการเงินไม่ให้ความยินยอมโอนเครื่องหมายการค้าจะต้องทำอย่างไร

 

หากสถาบันการเงินไม่ให้ความยินยอมโอนเครื่องหมายการค้าจะต้องทำอย่างไร

ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง การยื่นคำบันทึกข้อมูลการนำทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักประกัน และการสิ้น

สุดการเป็นหลักประกัน ประกาศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2546 ข้อ 11 กำหนดว่า ในกรณีที่สถาบันการเงินไม่อนุญาต

ตามคำร้องหรือคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียน และไม่สามารถตกลงกันได้ ให้คู่สัญญาเสนอข้อพิพาท

ดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการของกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อทำการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทต่อไป ซึ่ง

อนุญาโตตุลาการจะต้องทำคำวินิจฉัยชี้ขาดภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ตั้งอนุญาโตตุลาการ แต่ถ้ามีเหตุจำเป็นอาจ

ขยายเวลาออกไปอีกได้แต่ไม่เกิน 90 วัน

ดังนั้น กรณีที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าประสงค์จะทำการโอนเครื่องหมายการค้าให้บุคคลอื่น หรือทำสัญญาอนุญาต

ให้ใช้เครื่องหมายการค้า จะต้องแนบหลักฐานความยินยอมจากสถาบันการเงินแนบมาเป็นหลักฐานด้วยทุกครั้ง ถ้าไม่มี

หลักฐานดังกล่าวนายทะเบียนจะต้องแจ้งไปยังสถาบันการเงินเพื่อให้ทราบและให้ความยินยอม

 

Translate »