จัดการประชุมคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติครั้งที่ 2/2555

จัดการประชุมคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติครั้งที่ 2/2555

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2555 ณ ตึกบัญชาการ ทำ เนียบรัฐบาล ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบสำ นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์ประสาน งานป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ และการจัดทำ แผนปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์ทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2556 – 2559 รวมทั้งเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะทำ งานจัดทำ แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ภายใต้ยุทธศาสตร์ 7 ยุทธศาสตร์ โดยมีอธิบดี กรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นประธานคณะทำ งาน โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงพาณิชย์ (นายภูมิ สาระผล) เป็นประธานการ ประชุม

Meeting of the National Intellectual Property Policy Committee No. 2/2012. The Meeting of the National Intellectual Property Policy Committee No. 2/2012 was held on 28th June 2012 at the Command Building of the Government House. At the meeting, a resolution was passed for approval of draft Rule of the Office of Prime Minister on Establishment of the National Centre for Co-ordination on the Prevention and Suppression of Intellectual Property Infringement as well as the preparation of an action plan under the Intellectual Property Strategy 2013-2016. The meeting also approved the appointment of a working group in charge of preparing an action plan under 7 strategies, under chairmanship of Director-General of the Department of Intellectual Property. This meeting was chaired by Deputy Minister of Commerce (Mr. Phoom Saraphol).

Translate »