แบบผังภูมิของวงจรรวม

 

แบบผังภูมิของวงจรรวม (Layout – Design of Integrated Circuit)
หมายถึง แบบ แผนผัง หรือภาพที่ทำขึ้น ไม่ว่าจะปรากฎในรูปแบบหรือวิธีใด เพื่อแสดงถึงการจัดวางและการเชื่อมต่อของวงจรไฟฟ้า เช่น ตัวนำไฟฟ้า หรือตัวต้านทาน เป็นต้น

CR กรมทรัพย์สินทางปัญญา

 

Translate »