เครื่องหมายการค้าระบบมาดริดมีประโยชน์อย่างไรบ้าง

 

เครื่องหมายการค้าระบบมาดริดมีประโยชน์อย่างไรบ้าง

พิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) หรือ พิธีสารที่เกี่ยวกับความตกลงมาดริดเรื่องการจดทะเบียนระหว่างประเทศของ

เครื่องหมาย (Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of

Marks) ซึ่งได้รับการรับรอง ณ กรุงมาดริด ในปี พ.ศ. 2532 มีเจตนารมณ์เพื่อปรับปรุงระบบการจดทะเบียน

เครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นโดยความตกลงมาดริด (Madrid Agreement) หรือ ความตกลงมาดริด

เรื่องการจดทะเบียนระหว่างประเทศของเครื่องหมาย (Madrid Agreement Concerning the International

Registration of Marks) โดยระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามพิธีสารมาดริดจะมีความยืดหยุ่นมากกว่า

ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศตามความตกลงมาดริด ระบบการจดทะเบียน

เครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศภายใต้พิธีสารมาดริด (ระบบมาดริด) เป็นระบบซึ่งอานวยความสะดวกในการกระ

จายคาขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไปยังประเทศต่างๆ ที่เป็นภาคีพิธีสารมาดริด ผู้ขอจดทะเบียนสามารถยื่นคา

ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไปยังประเทศที่เป็นภาคีพิธีสารมาดริดจานวน 91 ประเทศทั่วโลก ได้ด้วยคาขอจด

ทะเบียนเพียง 1 ฉบับ จ่ายค่าธรรมเนียมและค่าดาเนินการเพียงครั้งเดียวโดยเงินสกุลเดียว ซึ่งระบบมาดริดนี้จะช่วย

กระจายคาขอจดทะเบียนไปยังประเทศที่ผู้ขอจดทะเบียนเลือกโดยไม่จาเป็นต้องตั้งตัวแทนเครื่องหมายการค้า ทั้งนี้

ระบบมาดริด เป็นเพียงทางเลือกนอกเหนือจากระบบการจดทะเบียนภายในประเทศ ผู้ขอจดทะเบียนยังคงสามารถ

เลือกได้ว่าจะยื่นคาขอจดทะเบียนผ่านระบบมาดริด หรือจะยื่นคาขอจดทะเบียนตามระบบการจดทะเบียนภายใน

ประเทศของประเทศนั้นๆ ได้เช่นเดิม เพียงแต่หากผู้ขอจดทะเบียนเลือกที่จะจดทะเบียนภายในประเทศ ผู้ขอจด

ทะเบียนก็ต้องดาเนินการยื่นคาขอจดทะเบียนตามที่กฎหมายภายใน ประเทศนั้นๆ บัญญัติไว้

 

Translate »