จัดการอบรมพัฒนายุวทูตทรัพย์สินทางปัญญา

จัดการอบรมพัฒนายุวทูตทรัพย์สินทางปัญญา

ระหว่างวันที่ 11-13 มิถุนายน 2555 ณ สถาบันวิชาการ ทีโอที เพื่อเสริมสร้างรากฐานความรู้ ความเข้าใจ และปลูกจิตสำ นึกเกี่ยว กับทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่เยาวชนและคณาจารย์ ในสถาน ศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน โดยมีโรงเรียนในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำ นวน 138 คน นอกจากนี้ ยังได้จัด กิจกรรมประกวดโครงงานประชาสัมพันธ์ทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อ วันที่ 28 มิถุนายน 2555 ณ สำ นักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ซึ่ง มีโรงเรียนส่งผลงานเข้าร่วมประกวด จำ นวน 24 โรงเรียน โดยมีอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา (นางปัจฉิมา ธนสันติ) มอบโล่ รางวัล ทุนการศึกษา และประกาศนียบัตร จำ นวน 5 รางวัล

Training on “IP Ambassador Development”. The Training on “IP Ambassador Development” was organised between 11th and 13th June 2012 at TOT Academy with a view to strengthening knowledge and understanding and promoting awareness of intellectual property amongst the youth and educators in basic-education institutions. This training was attended by 138 students from schools in Bangkok and Greater Bangkok. In effect, the Department also held the “Intellectual Property Promotion Projects” Contest, which was extensively participated by 24 schools. The Awarding Ceremony took place on 28th June 2012 at the Office of Permanent Secretary for Commerce, where Director-General (Mrs. Pajchima Tanasanti) presented to 5 winners trophies, scholarships and certificates.

Translate »