ข้อมูลผู้ผลิตผู้ประกอบการค้าเกี่ยวกับสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

ใบสมัคร

ข้อมูลผู้ผลิตผู้ประกอบการค้าเกี่ยวกับสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
(เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมงานแสดงสินค้าของกรมทรัพย์สินทางปัญญาประจาปี 2559)
———————————————————————
1. คำแนะนา
1.1 เพื่อผลประโยชน์ของท่าน กรุณาอธิบายรายละเอียดในแต่ละข้อให้ชัดเจนถูกต้องครบถ้วน และสมบูรณ์ที่สุด
1.2 สิทธิที่จะได้รับเมื่อเอกสารสมบูรณ์ ผู้ประกอบการจะได้รับสิทธิในการคัดเลือกเข้าร่วมงานแสดงสินค้า และการอบรมที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาจัดขึ้น
1.3 กรมฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอก
2.ระเบียบ และวิธีการคัดเลือก
2.1 คณะกรรมการคัดเลือกผู้ผลิต/ผู้ประกอบการสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมกับกรมฯ จะเป็นผู้
พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการที่ผ่านเกณฑ์เพื่อจัดลำดับในการเข้าร่วมงาน กรณีที่สินค้าชนิดเดียวกันมีผู้ประกอบการหลายรายจะเป็นการเวียนการเข้าร่วมงาน
2.2 สินค้าที่จะได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมงานจะถูกเรียงลำดับดังต่อไปนี้
(1) เป็นสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียน GI ได้รับอนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ GI และใบอนุญาตยังไม่หมดอายุ รวมทั้งมีรูปแบบการจัดร้านที่โดดเด่น มีรูปแบบสินค้าที่น่าสนใจ
(2) เป็นสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียน GI ได้รับอนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ GI และใบอนุญาตยังไม่หมดอายุ
(3) เป็นสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียน GI เคยได้รับอนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ GI แต่ใบอนุญาตหมดอายุแล้ว
(4) เป็นสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียน GI แต่ไม่เคยมีการขอใช้ตราสัญลักษณ์ GI
(5) สินค้ายังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียน GI แต่มีการยื่นคำขอเข้ามาที่กรมฯ แล้ว
(6) สินค้ายังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียน GI แต่กรมฯ มีการลงพื้นที่ส่งเสริมให้เกิดการยื่นคำขอ
(7) สินค้ายังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียน GI แต่สินค้ามีความเป็นไปได้ที่จะเป็นสินค้า GI
2.3 หากสินค้า GI ใดมีผู้ประกอบการผ่านเกณฑ์การคัดเลือกมากกว่า 1 ราย ในการจัดงานจะใช้ระบบหมุนเวียนผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมงานตามลำดับในข้อ 2.2
2.4 ข้อมูลที่กรอกลงในแบบสอบถาม หากกรมฯ ตรวจพบว่าข้อมูลไม่เป็นความจริงจะถูกตัดสิทธิ์เข้าร่วมงานกับกรมฯ เป็นเวลา 2 ปี นับจากวันที่ตรวจพบ
2.5 การเข้าร่วมงานกับกรมฯ ทุกครั้งต้องรักษากฎระเบียบตามที่กรมฯ ได้แจ้งให้ทราบอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่ละเมิดกฎระเบียบจะมีการตักเตือน และหากไม่ปฏิบัติตามจะตัดสิทธิ์เข้าร่วมงานกับกรมฯ เป็นเวลา 2 ปี
ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าได้อ่านเอกสารข้อมูลต่างๆ อย่างครบถ้วนและเป็นผู้กรอกเอกสารนี้ให้สมบูรณ์ด้วยตัวเอง ถ้าเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่ามีข้อมูลส่วนใดไม่เป็นความจริงข้าพเจ้ายินดีรับบทลงโทษตามข้อ 2.4

Cr กรมทรัพย์สินทางปัญญา

 

Translate »