มาตรการสำหรับกรณีที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ใช้เป็นหลักประกันผิดสัญญาการกู้เงินจากสถาบันการเงิน

 

มาตรการสำหรับกรณีที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ใช้เป็นหลักประกันผิดสัญญาการกู้เงินจากสถาบันการเงิน

ในกรณีที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ใช้เป็นหลักประกันผิดสัญญา สถาบันการเงินจะดำเนินการอย่างไรได้บ้าง ซึ่ง

กรณีนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้วางระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญาว่าด้วยขั้นตอนและวิธีปฏิบัติตามโครงการ

แปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุน ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2546 ไว้ดังนี 

ข้อ 12 สถาบันการเงินจะกำหนดตารางการชำระเงินกู้ตามความสามารถของผู้ประกอบการ

ในกรณีที่ผู้ประกอบการผิดสัญญา สถานบันการเงินจะมีหนังสือเตือนให้ปฏิบัติตามสัญญา ถ้าไม่ปฏิบัติตามภายใน

กำหนดเวลาหนังสือเตือน สถาบันการเงินจะทำการเจรจาไกล่เกลี่ย หรือขอให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นคนกลาง

ไกล่เกลี่ยเพื่อหาข้อยุติเกี่ยวกับมาตรการบังคับตามสัญญาให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วันนับแต่วันที่ประกอบการผิดสัญญา

โดยมาตรการบังคับตามสัญญารวมถึงมาตรการดังต่อไปนี้

  1. สถาบันการเงินผ่อนผันหรือขยายวงเงินกู้ หรือ
  2. ขยายระยะเวลาการชำระหนี้ เพื่อให้โอกาสผู้ประกอบการในการดำเนิน

กิจการต่อไป โดยกำหนดเงื่อนไขติดตามการดำเนินกิจการของผู้ประกอบการอย่างใกล้ชิด หรือ

  1. ให้ผู้ประกอบการวางหลักประกันอื่นเพิ่มเติม หรือ
  2. ผู้ประกอบการยินยอมให้สถานบันการเงินเข้ารับประโยชน์จากรายได้ที่เกิดขึ้นจากทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นหลักประกันจนกว่าจะได้รับชำระหนี้ครบถ้วน หรือ
  3. ผู้ประกอบการยินยอมให้สถาบันการเงินตั้งตัวแทนเข้าบริหารการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นหลักประกัน

ระเบียบนี้เป็นระเบียบที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นผู้กำหนดขึ้น มาตรการตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้อาจมีการ

เปลี่ยนแปลงไปตามข้อตกลงระหว่างเจ้าของเครื่องหมายการค้าซึ่งเป็นผู้ขอกู้เงินกับสถาบันการเงินนั้น ๆ

 

Translate »