จัดการประชุมคณะทำงานความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาของอาเซียนครั้งที่ 37

จัดการประชุมคณะทำงานความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาของอาเซียนครั้งที่ 37

(the 37th ASEAN Working Group on Intellectual Property Cooperation: AWGIPC

ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพ โดยที่ประชุม ได้หารือเกี่ยวกับแผนการ ปฏิบัติงานของอาเซียน ปี 2555 – 2558 (ASEAN IPR Work Programme) และความร่วมมือ กับหน่วยงานทรัพย์สินทาง ปัญญาของประเทศคู่เจรจา (dialogue partner) เช่น คณะ กรรมาธิการสหภาพยุโรปประจำ ประเทศไทย สำ นักงาน สิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าสหรัฐ (USPTO) สำ นักงาน เครื่องหมายการค้าและดีไซน์แห่งสหภาพยุโรป (OHIM) รวม ทั้งหารือประเด็นความร่วมมือภายใต้ความตกลงการค้าเสรี อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (AANZFTA) เมื่อวันที่ 28 มีนาคม – 1 เมษายน 2555 ณ จังหวัดภูเก็ต

37th Meeting of the ASEAN Working Group on Intellectual Property Co-operation (AWGIPC). Thailand hosted, during the period between 28th March 2012 and 1st April 2012 in Phuket, the 37th Meeting of the ASEAN Working Group on Intellectual Property Cooperation (AWGIPC) for discussing the ASEAN IPR Work Programme 2012-2015, co-operation with intellectual property agencies of dialogue partners e.g. the Delegation of the European Commission to Thailand, United States Patent and Trademark Office (USPTO) and Office of Harmonisation for the Internal Market (OHIM) and co-operation under the ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA).

Translate »