สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานการประชุมสัมมนาสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์โลก

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานการประชุมสัมมนาสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์โลก

HRH Princess Sirindhorn Presiding over the Opening Ceremony for the Worldwide Symposium on Geographical Indications 2013

โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับองค์การ ทรัพย์สินทางปัญญาโลก หรือ WIPO เป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 27 – 29 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ การจัดประชุมสัมมนาสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์โลก มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้าง ความรู้ให้กับผู้ประกอบการ และผู้สนใจในเรื่องการนำ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ มาพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า การบริหารจัดการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยเชิญผู้สนใจทั้งในประเทศและ ต่างประเทศเข้าร่วมงานดังกล่าว ทั้งนี้ ภายในงานจะมีการจัดนิทรรศการแสดงสินค้า GI ของประเทศในทวีปยุโรปและประเทศ สมาชิกอาเซียน จึงเป็นโอกาสดีที่ผู้ผลิตสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย จะได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการใช้ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ การคุ้มครองและการส่งเสริมสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จากวิทยากรที่มีประสบการณ์ระดับโลก และผู้เข้าร่วมงาน จากนานาประเทศ ทั้งยังเป็นการส่งเสริมสถานะของไทยในการเป็นผู้นำ เรื่องสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (champion country) ในภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตามเจตนารมณ์ที่สะท้อนในแผนปฏิบัติการด้านทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียน (ASEAN Intellectual Property Rights Action Plan) รวมถึงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน

HRH Princess Sirindhorn most graciously presided over the Opening Ceremony for the Worldwide Symposium on Geographical Indications 2013 organised by the Department of Intellectual Property in association with the World Intellectual Property Organisation (WIPO) from 27th to 29th March 2013 at the Centara Grand at Central World Hotel, Bangkok. This symposium was intended to disseminate to entrepreneurs as well as interested persons knowledge in connection with the use of geographical indications as a vital tool for creating added values for goods, the management of geographical indications and the commercial exploitation of geographical indications. Interested persons both from Thailand and elsewhere were invited to participate in this grand event. As this symposium also included an exhibition of GI products from European and ASEAN countries, the symposium therefore provided producers of Thai GI-products with good opportunities to learn from and exchange experience with world-class experts and participants in relation to the use, protection and promotion of geographical indications. This event also helped the promotion of Thailand’s ‘GI Champion Country’ designation in Southeast Asia as contemplated in the ASEAN Intellectual Property Rights Action Plan and also contributed to sustainable economic growth of the country as well.

Translate »