ค่าธรรมเนียมจดสิทธิบัตร

ค่าธรรมเนียมจดสิทธิบัตร

คำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ 500 บาท
คำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 250 บาท
คำขอแก้ไขเพิ่มเติม 50 บาท
การประกาศโฆษณา 250 บาท
คำขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์ 250 บาท
(เฉพาะกรณีการประดิษฐ์กระทำได้ภายใน 5 ปี นับจากวันประกาศโฆษณา)
รับจดทะเบียนและออกสิทธิบัตร 500 บาท
คำคัดค้าน (กระทำได้ภายใน 90 วัน นับจากวันประกาศโฆษณา) 500 บาท
คำอุทธรณ์ 500 บาท
คำขอเปลี่ยนแปลงคำขอรับสิทธิบัตร 100 บาท
(กระทำได้ก่อนการประกาศโฆษณาสิทธิบัตร)

CR กรมทรัพย์สินทางปัญญา

Translate »