อนุสิทธิบัตร

อนุสิทธิบัตร

อนุสิทธิบัตรคืออะไร
อนุสิทธิบัตร หมายถึง หนังสือสำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ที่มีลักษณะเป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ และเป็นการประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรมได้

CR กรมทรัพย์สินทางปัญญา

 

Translate »