เข้าเฝ้าทูลเกล้าฯถวายสิทธิบัตรระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำด้วยรางพืชร่วมกับเครื่องกลเติมอากาศ

เข้าเฝ้าทูลเกล้าฯถวายสิทธิบัตรระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำด้วยรางพืชร่วมกับเครื่องกลเติมอากาศ

แด่พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุมสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช ซึ่งเป็นการต่อยอดจากสิทธิบัตรเดิมสอง ฉบับ คือ “กังหันน้ำ ชัยพัฒนา” และ “เครื่องกลเติมอากาศแบบอัดอากาศและดูดน้ำ ” จนสามารถปรับปรุงคุณภาพน้ำ ได้ดียิ่ง ขึ้น สิ่งประดิษฐ์นี้ได้มีการทดลองนำ ไปติดตั้งในแหล่งน้ำ ต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ปรากฏว่าน้ำ เดิมที่มีสีเขียวเมื่อ ผ่านระบบนี้ไประยะหนึ่งแล้วน้ำ จะค่อยๆ ใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

Audience with His Majesty the King for Presentation of a Patent on an Invention of “Water Treatment Using a Plant Tray in Conjunction with an Aerator”. On 11th June 2012, at the Princess Galyani Vadhana Conference Room on the 14th floor of Chalermphrakiat Building in Siriraj Hospital, high-ranking officials of the Department of Intellectual Property were received in audience with His Majesty the King for presenting to His Majesty a patent on the invention of “Water Treatment Using a Plant Tray in Conjunction with an Aerator”. This invention was invented in furtherance of 2 royal inventions in respect of which patents have previously been granted, namely, the “Chai Pattana Aerator” and the “Chaipattana Aerator, Model RX-5C”, so as to achieve a more efficient capacity in water treatment. This new invention, for the testing purpose, has been installed in polluted water areas in Bangkok and other provinces. The tests clearly revealed that the green-coloured polluted water gradually turned transparent after this treatment process

Translate »