นายกรัฐมนตรีรับมอบประกาศการขึ้นทะเบียนข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้

นายกรัฐมนตรีรับมอบประกาศการขึ้นทะเบียนข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้

Presentation to Prime Minister the Certificate of Geographical Indication Registration for Jasmine Rice of Thung Kula Ronghai Plain

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และ คณะจะเดินทางเยือนกรุงบรัสเซลส์ สาธารณรัฐ เบลเยี่ยม ระหว่างวันที่ 5 – 6 มีนาคม 2556 โดยนายก รัฐมนตรีของไทยมีกำ หนดจะรับมอบประกาศการขึ้น ทะเบียนข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ของไทย เป็นสินค้า สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์: Geographical Indication หรือ GI ในสหภาพยุโรป (EU) จาก นาย José Manuel Durão Barroso ประธานกรรมาธิการสหภาพยุโรป ซึ่งถือเป็น สินค้าข้าวรายแรกในอาเซียนที่ได้รับจดจีไอในอียู เมื่อ วันที่ 6 มีนาคม 2556

กรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับกรมการข้าวจะจัดงานนิทรรศการ เพื่อเฉลิมฉลอง การที่สหภาพยุโรปขึ้นทะเบียนสินค้าข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้เป็นสินค้าจีไอ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2556 ณ กรุงบรัสเซลส์ สาธารณรัฐเบลเยี่ยม โดยมีนักธุรกิจไทย และสหภาพยุโรป เข้าร่วมงานดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อดีและคุณสมบัติที่สำ คัญและประโยชน์ของข้าว หอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ของไทย ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นในการช่วยส่งเสริมการตลาดของข้าว จีไอไทยในสหภาพยุโรป และตลาดอื่นๆ ในอนาคต

Miss Yingluck Shinawatra, Prime Minister, together with Minister of Commerce and their entourage made an official visit to Brussels, Belgium between 5th and 6th March 2013 for the purpose of receiving an EU certificate of registration of a geographical indication (GI) for Thai jasmine rice from Thung Kula Ronghai Plain of Thailand. In this instance, the Certificate was presented by Mr. José Manuel Durão Barroso, President of the European Commission, on 6th March 2013. This jasmine rice is indeed the first product from Asia to be registered under the European Union’s Protected Geographical Indication (PGI) scheme.

In this connection, the Department of Intellectual Property, in association with the Rice Department, organised a special exhibition on 5th March 2013 at Brussels, Belgium, in cerebration of this successful PGI certification by the European Union of Thai Jasmine Rice from Thung Kula Ronghai Plain. This exhibition, indeed attended by businesspersons both from Thailand and the European Union, was intended to promote public awareness of distinct characters, qualities and values of Jasmine Rice from Thung Kula Ronghai Plain of Thailand, as a starting point for the market promotion of this product in the European Union and other marketplaces in the future.

Translate »