งานวิจัยกรรมวิธีการผลิตน้ำตาลเชิงเดี่ยวและไซแลนจากเศษเหลือทะลายปาล์มน้ำมันที่ผ่านการลดลิกนิน
งานวิจัยกรรมวิธีการผลิตน้ำตาลเชิงเดี่ยวและไซแลนจากเศษเหลือทะลายปาล์มน้ำมันที่ผ่านการลดลิกนิน3งานวิจัยกรรมวิธีการผลิตน้ำตาลเชิงเดี่ยวและไซแลนจากเศษเหลือทะลายปาล์มน้ำมันที่ผ่านการลดลิกนิน2งานวิจัยกรรมวิธีการผลิตน้ำตาลเชิงเดี่ยวและไซแลนจากเศษเหลือทะลายปาล์มน้ำมันที่ผ่านการลดลิกนิน1

งานวิจัยกรรมวิธีการผลิตน้ำตาลเชิงเดี่ยวและไซแลนจากเศษเหลือทะลายปาล์มน้ำมันที่ผ่านการลดลิกนิน

0ขายโดย

งานวิจัยกรรมวิธีการผลิตน้ำตาลเชิงเดี่ยวและไซแลนจากเศษเหลือทะลายปาล์มน้ำมันที่ผ่านการลดลิกนิน

งานวิจัยกรรมวิธีการผลิตน้ำตาลเชิงเดี่ยวและไซแลนจากเศษเหลือทะลายปาล์มน้ำมันที่ผ่านการลดลิกนิน

งานวิจัยกรรมวิธีการผลิตน้ำตาลเชิงเดี่ยวและไซแลนจากเศษเหลือทะลายปาล์มน้ำมันที่ผ่านการลดลิกนิน

งานวิจัยกรรมวิธีการผลิตน้ำตาลเชิงเดี่ยวและไซแลนจากเศษเหลือทะลายปาล์มน้ำมันที่ผ่านการลดลิกนิน

  • คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1301006318 เรื่อง กรรมวิธีการลดลิกนินในเศษเหลือทะลายปาล์มน้ามันด้วยกรดเพอร์แอซีติก
    คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1503000326 เรื่อง กรรมวิธีการผลิตน้าตาลเชิงเดี่ยวกลูโคสจากเยื่อเซลลูโลสที่แยกจากเศษเหลือทะลายปาล์มน้ามันที่ผ่านการลดลิกนิน
    คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1603000707 เรื่อง กรรมวิธีการแยกเฮมิเซลลูโลสจากเศษเหลือทะลายปาล์มน้ามันด้วยด่างอัลคาไลน์เพอร์ออกไซด์ที่เติมแมกนีเซียมซัลเฟต

ที่มาของงานวิจัยกรรมวิธีการผลิตน้ำตาลเชิงเดี่ยวและไซแลนจากเศษเหลือทะลายปาล์มน้ำมันที่ผ่านการลดลิกนิน

ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา

เศษเหลือทะลายปาล์มน้ำมัน เป็นวัสดุเศษเหลือทางการเกษตรประเภทลิกโนเซลลูโลสจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม เกิดขึ้นหลังจากแยกผลปาล์มออกจากทะลายปาล์มน้ำมัน ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักทางภาคใต้ของประเทศไทย โดยในแต่ละปีพบว่ามีวัสดุเศษเหลือประเภทนี้ เกิดขึ้นเป็นจ้านวนมาก แต่การนำไปใช้ประโยชน์มีอย่างจำกัด เศษเหลือทะลายปาล์มน้ำมันมีองค์ประกอบหลักทางเคมีประกอบด้วย (1) เฮมิเซลลูโลส (2) เซลลูโลส และ (3) ลิกนิน การวิจัยพบว่าการแยกส่วนองค์ประกอบงานเคมีของลิกโนเซลลูโลสสามารถได้สารที่เป็นวัตถุดิบเริ่มต้นของอุตสาหกรรมหลายประเภท

สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยกรรมวิธีการผลิตน้ำตาลเชิงเดี่ยวและไซแลนจากเศษเหลือทะลายปาล์มน้ำมันที่ผ่านการลดลิกนิน

กรรมวิธีการทางเคมีและชีวภาพช่วยแยกองค์ประกอบของลิกโนเซลลูโลส และนำสารที่แยกได้มาใช้เป็นสารตั้งต้นในอุตสาหกรรมหลายประเภท

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยกรรมวิธีการผลิตน้ำตาลเชิงเดี่ยวและไซแลนจากเศษเหลือทะลายปาล์มน้ำมันที่ผ่านการลดลิกนิน

– วัตถุดิบเป็นผลผลิตพลอยได้ในอุตสาหกรรมหลัก
– กรรมวิธีการผลิตง่าย
– ผลิตภัณฑ์นำไปต่อยอดในอุตสาหกรรมอาหาร เอนไซม์ พลังงานและอื่นๆ

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

CR thailandtechshow

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัย

ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »