งานวิจัยกรรมวิธีการอบยางพาราแผ่น

งานวิจัยกรรมวิธีการอบยางพาราแผ่น

0ขายโดย

งานวิจัยกรรมวิธีการอบยางพาราแผ่น

 

งานวิจัยกรรมวิธีการอบยางพาราแผ่น

งานวิจัยกรรมวิธีการอบยางพาราแผ่น

งานวิจัยกรรมวิธีการอบยางพาราแผ่น

  • คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 0601002634 ยื่นคำขอวันที่ 8 มิถุนายน 2549

ที่มาของงานวิจัยกรรมวิธีการอบยางพาราแผ่น

ในประเทศไทยการศึกษาเกี่ยวกับการเก็บน้ำเชื้อสัตว์น้ำแบบแช่แข็งยังมีอยู่น้อยมากเมื่อเทียบกับการศึกษาในต่างประเทศ เนื่องจากสัตว์น้ำส่วนใหญ่ที่พบในประเทศไทยมักจะมีน้ำเชื้อที่สมบูรณ์ดีตลอดช่วงฤดูผสมพันธุ์วางไข่และหาได้ง่ายจึงทำให้ผู้เพาะพันธุ์สัตว์น้ำไม่นิยมเก็บน้ำเชื้อสัตว์น้ำแช่แข็งเอาไว้ใช้ในอนาคต เพราะเชื่อว่าสามารถหาพ่อพันธุ์ที่มีน้ำเชื้อได้ตลอดเวลา แต่ในความจริงแล้วปัญหาการขาดแคลนน้ำเชื้อของสัตว์น้ำยังคงมักพบอยู่บ่อยครั้งในระหว่างการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำหลายๆ ชนิดโดยเฉพาะการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำต่างชนิดกัน (hybridization) หรือสัตว์น้ำที่มีการกลายเพศ (sex reversal) ซึ่งอาจมีช่วงเวลาที่ไข่และสเปิร์มสมบูรณ์เพศไม่พร้อมกัน เป็นต้น การเก็บรักษาน้ำเชื้อสัตว์น้ำแช่แข็งมีแนวโน้มที่จะมีความสำคัญอย่างมากต่อการเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำเศรษฐกิจที่ปลาจะตายในระหว่างการเพาะพันธุ์โดยเฉพาะปลาดุกอุย และปลาดุกเทศ เพราะการเพาะพันธุ์ปลาทั้ง 2 ชนิดนี้เมื่อทำการผสมเทียมนั้นปลาเพศผู้จะตายในระหว่างการเพาะพันธุ์เพราะไม่สามารถรีดน้ำเชื้อสด (fresh milt) ออกมาผสมเทียมกับไข่ได้เหมือนปลาเพศผู้ทั่วไป เนื่องจากปลาดุกเพศผู้ทั้ง 2 ชนิดนี้มีผนังท้องที่หนาและอยู่ลึกใกล้แนวกระดูกสันหลัง ไม่สามารถรีดออกมาได้ ดังนั้นในทางปฏิบัติต้องผ่าท้องปลาดุกทั้ง 2 ชนิดนี้แล้วเอาอัณฑะออกมาขยี้ในผ้าขาวบางเพื่อให้ได้น้ำเชื้อสดไปผสมเทียมกับไข่ต่อไป

 สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยกรรมวิธีการอบยางพาราแผ่น

การเก็บรักษาน้ำเชื้อปลาด้วยวิธีการแช่แข็งทำให้การผสมเทียมมีความสะดวกขึ้น เพราะน้ำเชื้อแช่แข็งสามารถลำเลียงได้สะดวกกว่าการลำเลียงพ่อพันธุ์โดยสามารถขนส่งไปภายในประเทศและระหว่างประเทศได้ง่าย และยังสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการเก็บรักษาพันธุกรรมของธนาคารยีน (gene bank) หรือเก็บในลักษณะของธนาคารอสุจิ (sperm bank) อีกทั้งการแช่แข็งน้ำเชื้อยังช่วยในการปรับปรุงพันธุ์ปลาให้โตเร็ว และทนทานโรค เพราะว่าน้ำเชื้อพ่อพันธุ์ที่มีลักษณะที่ดีสามารถเก็บเอาไว้ได้เป็นปีซึ่งในประเด็นนี้ถ้าปรับปรุงพันธุ์ปลาดุกอุย หรือดุกเทศด้วยการคัดเลือกสายพันธุ์ (selection) จะไม่สามารถเก็บน้ำเชื้อพ่อพันธุ์รุ่นแรกๆ เอาไว้ได้ เพราะจะตายไปก่อนแล้วจะมีแต่รุ่นลูกๆ ซึ่งถ้าได้มีการเก็บน้ำเชื้อของพ่อพันธุ์ปลาที่ได้คัดเลือกมาอย่างดีแล้วด้วยการแช่แข็งน้ำเชื้อเอาไว้ก็สามารถเอาน้ำเชื้อของพ่อพันธุ์ทุก generation มาผสมกลับ (back cross) เพื่อพัฒนาสายพันธุ์ได้ต่อไป

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยกรรมวิธีการอบยางพาราแผ่น

การประดิษฐ์นี้มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาวิธีการเก็บรักษาน้ำเชื้อของปลาดุกอุย (Clarias macrocephalus) และปลาดุกเทศ (Clarias gariepinus) ด้วยการพัฒนาวิธีการแช่แข็งน้ำเชื้อด้วยการแช่แข็งอย่างง่ายๆ ในภาชนะ ได้แก่ กล่องโฟม (styrofoam container) และพัฒนาวิธีการแช่แข็งน้ำเชื้อด้วยการใช้เครื่องมือแช่แข็งอัตโนมัติ (programmable controlled-rate freezer) โดยมุ่งเน้นตั้งแต่การรวบรวมน้ำเชื้อที่มีคุณภาพดีจากพ่อพันธุ์ การเลือกใช้ชนิดของสารละลายบัฟเฟอร์ (sperm extender) ในการเจือจางน้ำเชื้อและการเลือกสารไครโอโพรเทคแทนท์ (cryoprotectant) ในการปรับสมดุลของน้ำเชื้อ การแช่แข็งน้ำเชื้อด้วยการลดอุณหภูมิอย่างเหมาะสม ตลอดจนการละลายน้ำเชื้อแช่แข็ง (thawing) เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง โดยที่คุณภาพน้ำเชื้อแช่แข็งมีความสามารถในการปฏิสนธิกับไข่ปลาดุกอุย หรือไข่ปลาดุกเทศได้เหมือนกับการใช้น้ำเชื้อสด (freshly collected milt) ที่ผ่าท้องปลาเพื่อเอาถุงเก็บน้ำเชื้อหรืออัณฑะ (testis) ออกมาขยี้เอาน้ำเชื้อออกมาผสมเทียมกับไข่ซึ่งนิยมใช้ในการเพาะพันธุ์ปลาทั่วๆ ไป แต่การประดิษฐ์นี้มีข้อดีกว่าคือ มีความสะดวกในการบริหารจัดการผสมเทียมในช่วงที่ขาดแคลนพ่อพันธุ์ที่ดี และยังช่วยลดการสูญเสียพ่อพันธุ์หลังจากการเก็บน้ำเชื้อด้วย

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

CR thailandtechshow

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัย
ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »