งานวิจัยกรรมวิธีการเตรียมเลคตินจากปะการังอ่อน

งานวิจัยกรรมวิธีการเตรียมเลคตินจากปะการังอ่อน

0ขายโดย

งานวิจัยกรรมวิธีการเตรียมเลคตินจากปะการังอ่อน

 

งานวิจัยกรรมวิธีการเตรียมเลคตินจากปะการังอ่อน

งานวิจัยกรรมวิธีการเตรียมเลคตินจากปะการังอ่อน

งานวิจัยกรรมวิธีการเตรียมเลคตินจากปะการังอ่อน

  • คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 0903000824 ยื่นคำขอวันที่ 7 สิงหาคม 2552

ที่มาของงานวิจัยกรรมวิธีการเตรียมเลคตินจากปะการังอ่อน

ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ได้ให้ความสนใจในการค้นคว้าสารสกัดเคมีจากสัตว์ทะเลไม่มีกระดูกสันหลัง เพื่อนำไปใช้เป็นสารโมเลกุลต้นแบบสำหรับผลิตยาปฏิชีวนะ ปัจจุบันยาปฏิชีวนะได้จากสิ่งมีชีวิตโดยอาศัยโมเลกุลที่เป็นโครงสร้างเดิมตามธรรมชาติ และยังได้จากวิธีกึ่งสังเคราะห์โมเลกุลชนิดใหม่ขึ้นมา ซึ่งวิธีหลังมีแนวโน้มเป็นที่นิยมมากขึ้น เพราะมีวิธีการที่ไม่ยุ่งยากและสามารถสร้างโมเลกุลที่ให้คุณสมบัติต่างกันได้ นอกจากวิธีการดังกล่าวแล้ว ยังมีวิธีการผลิตยาสมัยใหม่โดยอาศัยวิธีการทางพันธุวิศวกรรมโดยใช้เชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์โมเลกุลยาที่ต้องการ โดยสอดใส่ยีนที่จะสร้างโมเลกุลยาเข้าไปในเชื้อจุลินทรีย์ที่เหมาะสม ดังนั้นเพื่อที่จะหาตัวยาชนิดใหม่จำเป็นต้องหาแหล่งของสิ่งมีชีวิตที่ผลิตสารที่มีฤทธิ์ต้านจุลชีพ ซึ่งนอกจากฟองน้ำและเพรียงหัวหอมแล้ว เลคติน (lectin) จากปะการังอ่อน (Sinularia erecta) ยังเป็นแหล่งของโปรตีนที่มีฤทธิ์ต้านจุลชีพที่มีประสิทธิภาพสูงเช่นกัน

 สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยกรรมวิธีการเตรียมเลคตินจากปะการังอ่อน

เลคติน (lectin) ที่ได้จากมิวคัสของปะการังอ่อน (Sinularia erecta) และผ่านกระบวนการทำให้บริสุทธิ์ด้วยวิธีแอฟฟินิตีโครมาโตกราฟฟี สามารถทำให้เม็ดเลือดแดงของคนหรือเม็ดเลือดแดงสัตว์ และเซลล์ของแบคทีเรียเกาะกลุ่มได้ รวมทั้งยับยั้งแบคทีเรียกลุ่มที่ก่อให้เกิดโรคในคน และในสัตว์น้ำได้ การที่เลคตินทำให้แบคทีเรีย บางชนิดเกาะกลุ่มได้ สามารถนำไปใช้ในการจำแนกชนิดของแบคทีเรีย และประโยชน์ ด้านการยับยั้งแบคทีเรีย สามารถนำมาพัฒนาเป็นยารักษาโรคสำหรับสัตว์น้ำ และมนุษย์ได้ในอนาคต

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยกรรมวิธีการเตรียมเลคตินจากปะการังอ่อน

การประดิษฐ์นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อนำประโยชน์ด้านการยับยั้งแบคทีเรียของเลคติน (lectin) จากปะการังอ่อนมาพัฒนาเป็นยารักษาโรคสำหรับสัตว์น้ำและมนุษย์ในอนาคต และจากความสามารถ ของเลคติน (lectin) ในการทำให้เม็ดเลือดแดงเกาะกลุ่ม น่าจะนำมาพัฒนาใช้ในการตรวจสอบหมู่เลือดของสิ่งมีชีวิตได้อีกทางหนึ่ง นอกจากนี้การที่เลคติน (lectin) ทำให้แบคทีเรียบางชนิดเกาะกลุ่มได้จะเป็นประโยชน์อย่างมากในทางจุลชีววิทยา หรือวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในการนำเลคติน (lectin) มาใช้ในการจำแนกชนิดของแบคทีเรีย

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

CR thailandtechshow

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัย
ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »